• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

AKTUALITY

V jarnom období 2019 bude v obci pristavený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový komunálny odpad.

Do kontajnera nepatri: sklo, plasty, pneumatiky, elektroodpad a ostatne komodity ktoré sú predmetom separovaného zberu!

Pneumatiky môžte nosiť k Požiarnej zbrojnici priebežne po celý rok.

výberové konanie na miesto: Samostatný odborný referent verejnej správy

 03.12.2018

O B E C    T U H R I N A

Tuhrina 70, 082 07 Tuhrina

Výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent verejnej správy.

Obec Tuhrina v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na obecnom úrade Tuhrina na pozíciu:

samostatný odborný referent verejnej správy.

Charakteristika pracovného miesta:

 • správa majetku obce/ evidencia, zmluvy, nájom, dane
 • vedie účtovníctvo obce, fakturácie a objednávky
 • rozpočtové hospodárenie obce
 • štatistika obce
 • mzdová agenda a úlohy s tým súvisiace
 • matrika                                                                                                                                                                                                  

Rozsah pracovného úväzku:

                plný úväzok

Miesto výkonu práce:

                obecný úrad Tuhrina

Kvalifikačné predpoklady:

                min. úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru

Mzdové podmienky:

plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kritéria a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a samosprávy
 • ovládanie práce s PC – programy Word, Excel, MS Outlook, Internet

Osobnostné predpoklady:

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, pozitívny prístup k riešeniu problémov, odolnosť voči stresu

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • úradne overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 • motivačný list
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť poštou na adresu: Obec  Tuhrina, 082 07 Tuhrina č.70, alebo osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 20. 12. 2018 do 15.00 hod v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Predpokladaný termín nástupu:

                1.2.2019

V Tuhrine 3.12.2018

                                                                                                                                             František Lorinc

                                                                                                                                               Starosta obce

               


Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa

Používate internet: