• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

AKTUALITY

V 37 týždni 2019 bude v obci pristavený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový komunálny odpad.

Do kontajnera nepatri: sklo, plasty, pneumatiky, elektroodpad a ostatne komodity ktoré sú predmetom separovaného zberu!

Pneumatiky môžte nosiť k Požiarnej zbrojnici priebežne po celý rok.

výberové konanie

 04.09.2019

___________________________________________________________________________

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Tuhrina, Tuhrina 70, 082 07

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy.

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 09.09.2019 do 13:00 hod na adresu:

Obec Tuhrina, Obecný úrad Tuhrina 70, 082 07

Na obálku uveďte:„Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Tuhrina 70, 082 07. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 12.09.2019 v čase od 10:00 hod v budove Obecného úradu obce Tuhrina  70 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Tuhrine, dňa 30.8.2019

                                                                                                                                                František Lorinc

                                                                                                                                                   starosta obceÚradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa

Používate internet: