• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

AKTUALITY

V 41 týždni 2019 bude v obci pristavený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový komunálny odpad.

Do kontajnera nepatri: sklo, plasty, pneumatiky, elektroodpad a ostatne komodity ktoré sú predmetom separovaného zberu!

Pneumatiky môžte nosiť k Požiarnej zbrojnici priebežne po celý rok.

výberové konanie

 01.10.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ (100 % úväzok)

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň základnej školy) s aprobáciou:

Matematika

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy.

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktným telefónnym číslom alebo e-mailom
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Iné súvisiace požiadavky: ovládanie štátneho jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 18.10.2019 na adresu školy poštou/emailom.

Do e-mailovej správy uveďte: Učiteľ pre nižšie strené vzdelávanie – priezvisko a meno.

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený  v dostatočnom predstihu telefonicky, alebo                e-mailom.

V Tuhrine, dňa 30.09.2019

                                                                                                                                                Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                                                   riaditeľka školyÚradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa

Používate internet: