• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

AKTUALITY

V mesiaci Oktober 2018 bude v obci pristavený veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový komunálny odpad.

Do kontajnera nepatri: sklo, plasty, pneumatiky, elektroodpad a ostatne komodity ktoré sú predmetom separovaného zberu!

Pneumatiky môžte nosiť k Požiarnej zbrojnici priebežne po celý rok.

Výberové konanie

 16.08.2018

Obec  Tuhrina

vyhlasuje výberové konanie na

 • 4  pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby pre uzatvorenie pracovnej zmluvy na plný úväzok od 01.09.2018  na obdobie 36 mesiacov.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.08.2018 o 09,00 hod.

v budove , v priestoroch  zasadačky Obecného úradu

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť:

 1. osobne na Obecný úrad
 2. poštou na adresu Obecný úrad  Tuhrina.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 27.08.2018 do 10,00 hodiny, pričom sa za dodržanie termínu považuje fyzické doručenie žiadosti Obci Tuhrina (nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci bezúhonnosť v oblasti trestných činov podľa 1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.      a akéhokoľvek zločinu v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., originál,
 4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky, kópia,
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov, originál podpísaný žiadateľom.
 6. Čestné vyhlasenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané záväzky voči obci Tuhrina

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena rómskej občianskej hliadky sú:

 • ukončená povinná školská dochádzka
 • vek minimálne 18 rokov
 • bezúhonnosť

Výberové kritériá na pozíciu člena MOPS sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny – výhoda
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity) – výhoda
 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike
 • vysporiadané záväzky voči Obci Tuhrina

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí k žiadosti priložia všetky požadované prílohy a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je územie obce

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.9.2018

Náplň práce občianskej hliadky

 • zúčastňovať sa všetkých školení, kurzov, seminárov, poučovania a pod., ktoré budú v rámci projektu organizované pre zvýšenie kvalifikácie členov MOPS
 • pomáhať v činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov
 • asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunitách ako aj konflikty v celej obci
 • dohliadať  na  dodržiavanie   verejného   poriadku  pri  organizovaní  kultúrnych,  športových  a iných akcií
 • dohliadať na dodržiavanie nočného pokoja v marginalizovaných rómskych komunitách
 • monitorovať     okolie     rodinných     domov,     obydlí     a iného     súkromného    majetku v marginalizovaných rómskych komunitách
 • monitorovať a vykonať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi
 • dohliadať nad poškodzovaním súkromného a verejného majetku
 • dohliadať nad miestami, v ktorých dochádza k stretávaniu sa maloletých detí v neskorých večerných hodinách v záujme prevencie užívania drog a iných návykových látok
 • asistovať pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov veku, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21,00 hod. na verejných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
 • zisťovať dôvody prečo sa maloleté deti nezúčastňujú povinnej školskej dochádzky
 • upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru
 • monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu
 • monitorovať drobné násilné činy (napr. hádzanie kameňov do áut, škrabanie laku na autách, sprejovanie stien a pod.) a vykonávať operatívne zákroky na zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými
 • pomáhať pri výkone činnosti mestskej polície alebo policajného zboru v osadách
 • viesť dennú evidenciu o počte riešených udalostí počas výkonu práce
 • vykonávať ďalšie práce podľa pokynov pracovníka, zodpovedného za realizáciu projektu.

V Tuhrine , 15.08.2018

                                                                                                       František Lorinc

                                                                                                  starosta obce TuhrinaÚradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa