• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Školstvo

História našej školy siaha podľa prvých záznamov do druhej polovice 19. storočia. Prvé podrobnejšie zápisy v najstaršej kronike školy pochádzajú zo začiatku 20. storočia.


Zaujímavé fakty z histórie školy:

Škola bola založená evanjelickou cirkvou v druhej polovici 19. storočia
V rokoch 1902-1918 sa v škole žiaci učili čítať a písať výlučne po maďarsky
Od roku 1918 sa začali žiaci učiť čítať a písať v slovenskom jazyku
Prvé slovenské učebnice (Prírodopis, Čítanka, Počtoveda, Hospodárstvo) pre školu boli dostupné v rokoch 1920-1921

V rokoch 1944-1945 školu navštevovali aj partizáni prítomní v obci
Nová história školy sa začína vznikom právneho subjektu v roku 2002
V roku 2009 vzniká rozhodnutím obecného zastupiteľstva Materská škola Tuhrina
Posledná zmena nastáva k 1.12.2010 kedy vznikla Základná škola s materskou školou Tuhrina rozhodnutím obecného zastupiteľstva a zaradením do siete škôl MŠ SR


Centrálny register škôl

V zmysle § 23a zákona  596/2003 zverejňuje zriaďovateľ nasledovné údaje o škole zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
1. 1.7.2002 - zriadenie ZŠ Tuhrina
    1.12.2010  zriadenie ZŠ s MŠ Tuhrina zlúčením ZŠ a MŠ

     Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina č. 3
2.  Školský obvod Tuhrina /žiaci z obcí Tuhrina, Žehňa, Lesíček/

3. Mgr. Zlata Chovancová, riaditeľka školy, kontakt:  051/7790195, zsmstuhrina@gmail.com
4.  Web: zsmstuhrina.sk

5.  Forma: škola s právnou subjektivitou, IČO: 37876678
6.  Zriaďovateľ : obec Tuhrina, kontakt: 051/7790131, mail: obecturhina@gmail.com

Údaje za zriaďovateľa §  23a ods. 4:
Názov a sídlo zriaďovateľa: Obec Tuhrina, 082 07 Tuhrina 70

Meno a priezvisko starostu obce: František Lorinc
Trvalý pobyt starostu obce: Tuhrina 41, 082 07 Tuhrina

IČO: 0327905
Kontakt:  051/7790131, obecturhina@gmail.com, starosta@obectuhrina.sk

Vedenie základnej školy s materskou školou Tuhrina:
Riaditeľ školy: Mgr. Zlata Chovancová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Danka Kučerová
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Jana Bednárová


Učitelia:

I. stupeň Bežné triedy:

Mgr. Adriana Mikitová
Mgr. Silvia Hrabíková

Mgr. Renáta Drabová

II. stupeň Bežné triedy:

Mgr. Sabina Halászová
Mgr. Jana Bosáková                                                                                                                 

Mgr. Ivana Sukovská
Mgr. Stanislav Furman

Mgr. Šimon Končula
Mgr. Natália Boris

I. stupeň Špeciálne triedy: 

Mgr. Ivana Pazderová

II. stupeň Špeciálne triedy:

Mgr.  Bibiána Sabolová

MVDr. Magdaléna Mihoková

Ing. Marcela Marušová

Mgr. Magdaléna Glankovičová


Rehoľná sestra:

Mgr. Marcela Maťhová

Asistenti učiteľa:

Mgr.  Monika Tekeľová - ZŠ

Olina Maňáková - MŠ


Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Silvia Hrabiková

Sociálny pedagóg:

Mgr. Mária Pavelová


Výchovný poradca:

Mgr. Bibiána Sabolová


Referentka ekonomického úseku:

Lýdia Škreptáková


Školník:

Zdenko Petra

Upratovačky:

Magdaléna Petrová

Ľubica Kollárová

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa