Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Výberové konanie na riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Tuhrina

   01.06.2022

  Obec Tuhrina

  Tuhrina 70, 082 07  Tuhrina

  Podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5
  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky:

  Základnej školy s materskou školou,

  Tuhrina 3, 082 07 Prešov


  u zriaďovateľa


  Obec Tuhrina, 082 07 Tuhrina

  1. Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre
   základné školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
   neskorších predpisov,
  •  zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle                       § 32 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
   zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
   predpisov,
  • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania,
   podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve
   a o doplnení niektorých zákonov.

  1. Iné kritéria a požiadavky:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • organizačné a riadiace schopnosti,
  • znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov, ekonomických vzťahov
   a riadenia základnej školy.

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná vlastnoručne podpísaná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
  • úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
  • úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa podľa § 39
   ods. 3 písm. c) v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon
   učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca, vydané lekárom so špecializáciou
   v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
  • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
   rozsahu,
  • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
   konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  1. Platové podmienky:


  V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasti na výberovom konaní:


  Uzávierka prijímania žiadosti je 23.06.2022 (štvrtok) o 13,00 hod.

      

  Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej
  pečiatky!

  Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
  doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie – Základnej školy s
  materskou školou, Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina (adresa sídla) – NEOTVÁRAŤ na adresu:

   Obecný úrad v Tuhrine

  Tuhrina 70
  082 07 Tuhrina

  alebo


  doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Obecného úradu v Tuhrine, Tuhrina 70.
  Na oneskorene doručené a neúplné žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.


  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue