Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Výberové konanie - Vedúci školskej jedálne

   19.03.2021

                                                                                     

  Základná škola s materskou školou Tuhrina

  Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina


  Vyhlasuje výberové konanie

  na miesto vedúceho školskej jedálne

  Základná škola s materskou školou Tuhrina 3, zastúpená Mgr. Zlatou Chovancovou, riaditeľkou školy, v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúceho školskej jedálne:

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina 3

  Voľné pracovné miesto:                 vedúci školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou

                                                              Tuhrina 3, Elokované pracovisko pri Základnej škole s materskou

                                                              školou Tuhrina 27

  Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2021

  Pracovný pomer:                               doba určitá do 31.03.2022 s predpokladom na dobu neurčitú

  Pracovný úväzok:                              50 %

  Platové podmienky:                         v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

  Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou s odbornou praxou minimálne 5 rokov v oblasti stravovania – stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska

  Iné kritériá a požiadavky:

  • znalosť vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania a ďalších príslušných právnych predpisov v oblasti vedenia a financovania školskej jedálne
  • ovládanie PC na úrovni základného balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania
  • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania
  • organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • platný zdravotný preukaz
  • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

  Uzávierka prijímania prihlášok do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 25.03.2020 do 12:00 hod. na adresu/email:

  Základná škola s materskou školou Tuhrina 3, 082 07 / zsmstuhrina@gmail.com

  Na obálku uveďte: „Výberové konanie – vedúci ŠJ  – neotvárať“.

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia Prihlášky do Základnej školy s materskou školou Tuhrina 3, 082 07. Prihlášky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

  Ústny pohovor sa uskutoční dňa 26.03.2021 v čase od 9:00 hod v budove Základnej školy s materskou školou Tuhrina 3 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady.

  V Tuhrine, dňa 18.03.2021

                                                                                                                                                   Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                                                          riaditeľka školy


  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue