Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  Vyhláška UVZ č. 187 - NAJNOVŠIE OPATRENIA

   22.04.2021

  VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 Uverejnené 16. apríla 2021

  187 VYHLÁŠKA

  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

  § 1

  Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

  (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu. 

  (2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

  a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

  b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

  c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

  d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu, e) osobu zaočkovanú: 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

  f) osoby nad 65 rokov veku,

  g) dieťa do desiatich rokov veku,

  h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

  i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

  j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

  k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

  l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

  m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

  n) vstup osoby do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov 1 ) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. 187/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2 a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) alebo účasti na bohoslužbe alebo individuálnej duchovnej starostlivosti,

  o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,

  p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným, q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

  r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,

  s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,

  t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2 ) neustanovuje inak,

  u) vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia,

  v) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,

  w) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,

  x) osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,

  y) osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  (3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

  (4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

  (5) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé. 2 ) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb. 

  § 2

  Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

  (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom prevádzkujúcim školy a školské zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov škôl a školských zariadení, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

  (2) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, okrem zamestnávateľov prevádzkujúcich školy a školské zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do III. a IV. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

  (3) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, okrem zamestnávateľov prevádzkujúcich školy a školské zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.

  (4) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, okrem zamestnávateľov prevádzkujúcich školy a školské zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do I. stupňa varovania, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní.

  (5) Zákaz podľa § 2 ods. 1 až 4 sa ďalej nevzťahuje na: a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu, c) osobu zaočkovanú: 1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, d) dieťa do desiatich rokov veku, e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény 187/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4 svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

  (6) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 až 4 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 5; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

  (7) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 6 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 5 písm. a), b), e) až j) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu vejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

  (8) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia podľa § 2 ods. 6 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 5 písm. e) až i) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

  (9) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1 až 4, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 5, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 3 ) 3

  § 3

  Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  (1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.

  (2) Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

  § 4

  Zrušovacie ustanovenia

  Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 132/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

  § 5

  Účinnosť

  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

  PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

  hlavný hygienik Slovenskej republiky 

  1 2 3

  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue