Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  AKTUALITY

  VÝBEROVE KONANIE - Špeciálny pedagóg alebo školský logopéd alebo sociálny pedagóg ZŠ s MŠ Tuhrina

   16.11.2020

  Základná škola s materskou školou Tuhrina

  Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  TUHRINA,  

       Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina

  Voľné pracovné miesto: 1 miesto na 100 % úväzok - školský špeciálny pedagóg alebo školský logopéd alebo sociálny pedagóg v Materskej škole Tuhrina v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

  Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy.

  Pracovný pomer na dobu: určitú

  Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • motivačný list.

  Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 23.11.2020 do 12:00 hod na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07

  Na obálku uveďte: „ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG ALEBO ŠKOLSKÝ LOGOPÉD MŠ – ALEBO SOCIÁLNY PEDAGÓG neotvárať“.

  Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na ZŠ s MŠ Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

  Ústny pohovor sa uskutoční dňa 24.11.2020 v čase od 08:30 hod v budove ZŠ s MŠ  Tuhrina a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

  Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty

  V Tuhrine, dňa 13.11.2020

                                                                                                            Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                                                   riaditeľka školy


  Úradné hodiny

  Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue