Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

  EVIDENCIA POBYTU OBČANOV

  (základné informácie pre občana)

  Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie: trvalý pobyt a prechodný pobyt

  Lehoty podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu:

  • občan môže podať žiadosť najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti,
  • občan je povinný podať žiadosť najneskôr do 30 dní, odkedy nastala zmena údajov (meno, priezvisko, adresa a pod.) alebo došlo k strate či odcudzeniu,
  • v prípade podania žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je držiteľ povinný najneskôr v deň dovŕšenia 15. roku veku a môže už 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku, žiadateľ podáva žiadosť osobne.


  Trvalý pobyt

  Trvalý pobyt:  je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej

  republiky. Občan má mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

  Trvalý pobyt má občan:  len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom

  alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na

  individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

  Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej

  vlastníkovi a má evidenčný charakter.

  Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho

  matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého

  pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.

  Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň

  jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho

  prihlásenia v ohlasovni.

  Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Pri hlásení

  trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.

  Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze (nie žiadosť o vydanie nového OP);
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá OP alebo potvrdenie o OP alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov), ak nemá OP alebo potrvednie o OP, ani cestovný doklad SR
  • rodný list dieťaťa – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj RL tohto dieťaťa vzdaný orgánmi SR (Osobitná matrika MV SR)
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a

  nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme;

  Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so

  všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, (

  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka

  alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak

  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na TP súhlas s prihlásením občana na TP pre pracovníčkou ohlasovne.

  Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý

  pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

  Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na

  právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť

  trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

  Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a

  ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom

  sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený

  spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a

  ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s

  celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci

  týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

  Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez

  mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

  Za občana, ktorý je povinný hlásiť TP, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukazsplnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási.

  Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

  • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:

  1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,

  2. dátum narodenia,

  3. miesto narodenia,

  4. okres narodenia,

  5. štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,

   6. rodné číslo,

  7. adresu nového trvalého pobytu,

  8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu,

  9. dátum a podpis.

  • uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:

  1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

  2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu; toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.

  • Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplniť a podpísať samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

  Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa

  hore uvedených kritérií, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa

  zdržiava. Ide o prípady zrušenia trvalého pobytu:

  • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených

  skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo

  cudzieho dokladu,

  • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného

  súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

  • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo

  nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej

  časti žiadne užívacie právo; takýto návrh nemožno podať voči vlastníkovi,

  spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka

  alebo nájomcu,

  • ak budova zanikla.

  V týchto prípadoch občan predkladá iba doklad preukazujúci jeho totožnosť (občiansky

  preukaz príp. ak ho nemá, tak pas) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.

  Toto ustanovenie má cieľ zabezpečiť trvalý pobyt i bezdomovcom.

  Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí,

  je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

  Občan, ktorý má pobyt v zahraničí ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý

  pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom

  zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

  Správny poplatok - Potvrdenie o pobyte

  Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok v sume 5 €.

  Správny poplatok sa vyberá za každé vydané potvrdenie.

  Prechodný pobyt

  Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.

  Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

  Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť doklady:

  • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o OP
  • Rodný list ak ide o dieťa do 18 rokov
  • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
  • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka (osvedčený podpis nie je potrebné ak vlastník je prítomný na ohlasovni) alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi.

  Občan žijúci v zahraničí predkladá namiesto OP platný cestovný doklad SR.

  Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na prechodný pobyt.

  Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný toto skutočnosť ohlásiť, ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o PP zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

  Ohlasovňa zruší záznam o PP

  • Na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby,  na ktorý bol ohlásený.

  Skončenie trvalého pobytu

  Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací

  lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

  Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na

  vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto

  skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a

  predpokladanú dobu pobytu.

  Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho

  pobytu obecnému úradu.

  Zrušenie Trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy

  Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať Obecný úrad, Evidenciu obyvateľstva o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.

  Potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz
  • Písomný návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov na zrušenie TP, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva, podpisujú osobne na Obecnom úrade, Evidencia obyvateľov
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej sa má zrušiť TP, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (originál listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení prípadne zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k TP neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad

  Upozornenie!

  • Trvalým pobytom občana sa po zrušení stáva obec Tuhrina a korešpondenčná adresa je adresa Obecného úradu v Tuhrine.
  • Následne po zrušení TP, je občan, ktorému bol zrušený TP, povinný vybaviť si nový OP,
  • Ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, prípadne I vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II.III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz ( pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.) zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.

  Zrušenie TP sa občanovi oznamuje na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

  Súpisné číslo

  Zákon určuje, že každá novopostavená stavba, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, musí mať určené súpisné číslo.

  Na čo potrebujem súpisné číslo?

  Rozhodnutie obce o určení súpisného čísla a orientačného čísla je nevyhnutnou prílohou návrhu na zápis stavby do katastra nehnuteľností. Je preto nevyhnutné, aby každej novopostavenej stavbe (ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností) boli tieto čísla určené, inak stavbu nemožno zapísať do katastra nehnuteľností.

  Ak ste sa teda dopracovali ku právoplatnému kolaudačnému rozhodnutiu, ostáva Vám len pripraviť si žiadosť a zamieriť s ňou do podateľne obecného úradu.

  Okrem iného ide od roku 2015 aj o zákonnú povinnosť, podľa ktorej osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

  Vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. V prípade bytových domov prechádza táto povinnosť na spoločenstvo vlastníkov, alebo správcovskú spoločnosť.

  Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla

  Žiadosť sa podáva na miestnom obecnom úrade na oddelení evidencie obyvateľstva, a nie na stavebnom úrade, kam často mnohí mylne zamieria. Podať ju je možné elektronicky, alebo písomne a to osobne cez podateľňu, alebo aj poštou na podateľňu.

  Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Súpisné číslo sa určuje každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie, každá budova má pridelené unikátne číslo.  

  Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla nájdete na stránke obce, vo všeobecnosti však obsahuje:

  a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

  b) predmet žiadosti,

  c) kód druhu stavby,

  d) prílohy, ktorými sú:

  Prílohy žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (výpis listu vlastníctva) a ak nie ste vlastníkom tak napríklad nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.,
  • spomínané kolaudačné rozhodnutie,
  • geodetom zameraný adresný bod stavby, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky,
  • v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice ,,Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“,
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú,
  • splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať.

  Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania (kolaudačné rozhodnutie), je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku.

  Čo je adresný bod?

  Geodetom zameraný adresný bod stavby obsahuje presne zameranie s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky každého vstupu do budovy ktorá má určené orientačné číslo, respektíve hlavného vstupu do budovy ktorá má pridelené len súpisné číslo.

  Pri stavbách s viacerými vchodmi, rodinné dvojdomy, bytové domy, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne.

  Následne sa tento údaj registruje v Registri adries, ktorý poskytuje verejnosti priestorové údaje o:

  polohe hlavného vstupu do budovy, ktorá ma pridelené orientačné číslo

  polohe vstupu do budovy, ak má vstup pridelené súpisné číslo

  Adresný bod teda môžeme jednoducho definovať ako priestorový údaj vyjadrený formou zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky každého vstupu.

  Čo je geografická os ulice?

  Druhým pojmom, ktorý by ste mali poznať, je geografická os ulice. Geografická os ulice je taktiež priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice, alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

  Odstránenie stavby

  V prípade, ak odstraňujete stavbu, alebo ste ju už odstránili, odporúčame podať návrh na zrušenie pridelenia súpisného čísla. Potrebovať k nemu budete:

  1. Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
  2. Rozhodnutie o určení súpisného čísla (ak sa zachovalo)
  3. Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
  4. Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

  Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania (kolaudačné rozhodnutie), je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku.

  Správny poplatok

  Za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla sa účtuje správny poplatok vo výške 2 €.

  *Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni obecného úradu, v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom obce.

  Tabuľky so súpisným a orientačným číslom

  Tabuľky so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec. A naopak, v prípade tabuľky s orientačným číslom, obstaráva na vlastné náklady stavebník. Ten v oboch prípadoch zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.

  Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

  Aký je rozdiel medzi súpisným a orientačným číslom?

  Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť.

  V prípade, ak na určitej stavbe vidíte umiestnené dve čísla oddelené lomkou (napr. 6412/1A) je súpisným číslom to, ktoré je prvé v poradí (v našom príklade číslo 6412) a orientačným číslom to, ktoré nasleduje za lomkou (v našom príklade číslo 1A). Označenie vchodu je možné špecifikovať pri žiadosti o zápis rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami ako opisujeme tu: Zápis skolaudovanej stavby.

  Vo výsledku sú bytové jednotky s rozdielnym vchodom vyznačené aj na liste vlastníctva a to nasledovne:

  Rodinnému domu v tomto prípade bolo obcou pridelené súpisné číslo 6412, pričom bytová jednotka číslo 1 dostala na základe žiadosti orientačné číslo 1 a bytová jednotka číslo 2 zas 1A. Súpisné číslo je však pre obe totožné, pretože stavba môže mať pridelené najviac jedno súpisné číslo.

  UPOZORNENIE!

  V prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Registratúrne stredisko MsÚ v Prešove alebo Štátny archív so sídlom Slovenská 40, Prešov. 

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue