Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Informácia pre matričné úrady

  Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko musí byť určené v súlade s ustanovenia zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 

   Matričný obvod Tuhrina tvoria obce:

  TUHRINA

  LESÍČEK

  ČERVENICA

  LÚČINA

  ŽEHŇA

  Sobášiaci – starosta obce

  František LORINC

  matrikárka

  Mgr. Michaela CHOVANCOVÁ  UPOZORNENIE !

  o vydanie matričných dokladov pred 1.1.1907 je potrebné požiadať Štátny archív v Prešove, Slánska 31, 080 01 Prešov - Nižná Šebastová, tel. číslo: 051/ 746 0052, 051/ 746 00 51 , e-mail: archiv@sapo.vs.sk.

  Služby pre verejnosť - Štátny archív Prešov, pobočka Nižná Šebastová: pondelok: 9,30 - 14,30 hod
  utorok - štvrtok: 8,00 - 14,30 hod.       Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

  Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti").

  Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

  Matriku tvorí:

  kniha narodení (vedie sa osobitne pre každú obec)

  kniha manželstiev (vedie sa ako jediná, spoločná)

  kniha úmrtí (vedie sa osobitne pre každú obec)

  Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

  1. Uzavretie manželstva

  Názov žiadosti

  1.) Žiadosť o uzavretie manželstva –jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v matričnom obvode (Tuhrina, Lesíček, Žehňa, Lúčina, Červenica)

  2.) Cirkevný sobáš – žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v ktorého matričnom obvode sa uvedený kostol nachádza. Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do 3 pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu.

  3.) Žiadosť o uzavretie manželstva na inom než príslušnom matričnom úrade – jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v matričnom obvode – Delegácia sobáša –  Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom verejnej pomoci

  • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v matričnom obvode MÚ Tuhrina a sobáš sa má konať v matričnom obvode MÚ Tuhrina tak, žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na príslušnom MÚ podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a zároveň tento MÚ požiadajú o vydanie – Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným MÚ.
  • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých jeden má trvalý pobyt v matričnom obvode MÚ Tuhrina sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na MÚ v Tuhrine a zároveň MÚ Tuhrina požiadajú o vydanie – Povolenia k uzavretiu manželstva pre iným než príslušným MÚ.

  Doba predkladania dokladov pri uzavretí manželstva

  • Štátny občan Slovenskej predkladá MÚ  najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva doklady.
  • Cudzinec prekladá doklady MÚ najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

  Svedkovia

  • Musia byť súčasne 2 svedkovia.
  • Občiansky preukaz (oboch svedkov)
  • Musia byť plnoletí, spôsobilí na právne úkony
  • Svedkov si určujú snúbenci

  Vybavuje

  Matričný úrad v Tuhrine

  Adresa:

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 154/1994 Z.z, o matrikách, zákon č. 36/2005 o rodine, zákon č. 300/1993 o mene a priezvisku

  Potrebné doklady

  a) slobodní

  • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
  • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
  • Rodný list dieťaťa (v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)

  b) rozvedení (ý)

  • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
  • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
  • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo
  • Právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
  • Rodný list dieťaťa ( v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)

  c) ovdovelí (ý)

  • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
  • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
  • Sobášny list predchádzajúceho manželstva
  • Rodný list dieťaťa ( v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)
  • Úmrtný list manžela(ky), alebo 
  • Právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela za mŕtveho

  d) maloleté osoby (od 16 do 18 rokov)

  • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
  • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
  • Právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

  e) obmedzení (ý) na právne úkony

  • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
  • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
  • Právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

  f) hluchonemí (ý)

  • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
  • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
  • Dohodu o povinnosti snúbencov zabezpečiť na sobáši prítomnosť: súdom stanoveného tlmočníka, ktorý na obrade uzavretia manželstva podpíše zápisnicu a opečiatkuje ju svojou pečiatkou alebo
  • Ak osoba, ktorá bude tlmočiť nie je súdom stanovená, tak pred uzavretím manželstva podpíše sľub tlmočníka a na obrade uzavretia manželstva podpíše zápisnicu.

  g) cudzinci

  • Preukaz totožnosti (EU), cestovný pas
  • *Osvedčenie o právnej spôsobilosti s príslušnými overeniami preložené súdnym prekladateľom SR
  • Potvrdenie o osobnom stave (nie staršie ako 6 mesiacov)
  • Doklad o pobyte (nie staršie ako 6 mesiacov)

  *Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené, okrem dokladov v českom jazyku. 

  Poznámka!

  Od 16.02.2019 sa začalo uplatňovať v členských štátoch EÚ nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstránila administratívna záťaž pre občanov súvisiaca s udelením vyššieho overenia (Apostil) alebo zabezpečovania overených prekladov niektorých verejných listín. Nariadenie sa nevzťahuje na verejné listiny vydané orgánmi tretích štátov ani na osvedčené odpisy takýchto listín, hoci osvedčený odpis vyhotovil príslušný orgán členského štátu EÚ.

  Spôsob vybavenia

  Osobne ženích a nevesta

  Lehota vybavenia

  Na počkanie v prípade predloženia všetkých potrebných dokladov

  Tlačivo (Źiadosť o uzavretie manželstva)

  Tlačivo je k dispozícii na matričnom úrade v Tuhrine

  Dohoda o priezvisku snúbencov a detí

  Snúbenci pri uzavretí manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti súhlasne vyhlásia, či

  a) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a tiež aj priezviskom ich spoločných detí

  Priezvisko ženícha

  Priezvisko nevesty

  Priezvisko spoločných detí muž -žena

  Pred uzavretím manželstva

  Čierny

  Boďová

  Po uzavretí manželstva

  1. možnosť

  2. možnosť

  Čierny

  Boďa

  Čierna

  Boďová

  Čierny- Čierna

  Boďa - Boďová

  b) si ponechajú svoje doterajšie priezviská a zároveň súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí

  Priezvisko ženícha

  Priezvisko nevesty

  Priezvisko spoločných detí muž -žena

  Pred uzavretím manželstva

  Čierny

  Boďová

  Po uzavretí manželstva

  Čierny

  Boďová

  1. možnosť

  Čierny – Čierna

  2. možnosť

  Boďa - Boďová

  c) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko, ak snúbenec, ktorý už má dve priezviská uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva, priezviskom ich detí bude spoločné priezvisko rodičov

  Priezvisko ženícha

  Priezvisko nevesty

  Priezvisko spoločných detí muž -žena

  Pred uzavretím manželstva

  Čierny

  Boďová

  Po uzavretí manželstva

  Čierny

  Čierna Boďová

  Čierny – Čierna

  Priezvisko ženícha

  Priezvisko nevesty

  Priezvisko spoločných detí muž -žena

  Pred uzavretím manželstva

  Čierny

  Boďová

  Po uzavretí manželstva

  Boďa Čierny

  Boďová

  Boďa - Boďová

  Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

  1. Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou

  2. Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením

  3. Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý – dostatočný vek na uzavretie manželstva je 18 rokov. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému  staršiemu ako 16 rokov ( od 16 do 18 rokov). Maloleté osoby predkladajú matričnému úradu – právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

  4. Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo – len s povolením súdu.

  5. manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou chorobou. Musí byť absencia duševnej choroby alebo poruchy, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť – ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.

  2. Úmrtná matrika

  Oznamovacia povinnosť

  Úmrtie je povinný oznámiť MÚ

  • Prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr – do 3 pracovných dní po prehliadke mŕtveho

  •  Osoba, ktorá vybavuje pohreb – najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom MÚ v mieste jej TP.

  Vybavuje

  Matričný úrad v Tuhrine

  Adresa:

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 154/1994 Z.z, o matrikách

  Potrebné doklady

  a) osoba, ktorá vybavuje pohreb

  • 3 až 4 exempláre tlačiva - List
  • o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené prehliadajúcim lekárom ako aj ošetrujúcim lekárom
  • Občiansky preukaz  alebo RL,SL nebohého (platný OP matrikár odovzdá príslušnému policajnému zboru spolu s oznámením o úmrtí poštou)
  • OP osoby, ktorá pohreb vybavuje
  • Splnomocnenie pohrebnej služby – v prípade ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne.

  b) cudzinec

  • Cestovný pas, , prípadne povolenie na pobyt v SR;

  c) maloletých (osoby mladšej ako 15 rokov)

  • Rodný list
  • Platné OP rodičov dieťaťa príp. zákonného zástupcu

  d) občan, ktorý nemá doklad totožnosti:

  • Potvrdenie o OP vydané príslušným okresným riaditeľstvom PZ SR (napr. bezdomovec, strata OP) alebo potvrdenie o pobyte z príslušného Obecného úradu.
  • Rodný list nebohého

  Príslušnosť matričného úradu  

  Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí, je príslušný matričný úrad:

  • V ktorého obvode osoba zomrela
  • V ktorého obvode sa zomretá osoba našla
  • V ktorého obvode bola zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.

  Lehota vybavenia

  Na počkanie

  Poplatky

  Prvý výpis bez poplatku, ďalší výpis 5 €

  Čo s občianským preukazom?

  Podľa zákona č. 224/2006 Z.z o občiankych preukazoch v znení neskorších predpisov OP vracia ten, kto obstaráva pohreb občana a to:

  • ktorémukoľvek úradu, ktorý vydáva občianský preukaz
  • obci podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého.

  Pokiaľ občan zanechá OP matričnému úradu, MÚ odovzdá OP príslušnému policajnému zboru spolu s oznámením o úmrtí. Oznámenie o úmrtí sa zasiela preto, aby policajný zbor vedel, z akého dôvodu sa OP odovzdáva. 

  Čo s preukazom poistenca?

  Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov v § 23 ods. 7 – oznamovacia povinnosť, nerieši vrátenie preukazu poistenca a nedávva to za povinnosť MÚ. Podstatné je, aby sa preukaz vrátil, či od pozostalého, z pohrebnej služby alebo z matričného úradu spolu s oznámením o úmrtí. V prípade, ak pozostalý zanechá preukaz poistenca matričnému úradu, vráti ho matričný úrad spolu s oznámením o úmrtí. Ak nie, je potrebné upozorniť pozostalého, aby preukaz poistenca odovzdal príslušnej pobočke úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Upozornenie:
  Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

  3. Osvedčovanie listína a podpisov

  Názov žiadosti  

  • Osvedčovanie podpisov

  • Osvedčovanie listín

  Vybavuje

  Matričný úrad v Tuhrine

  Adresa

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách

  Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz  (osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti.
  • Listina na ktorej sa podpis osvedčuje
  • Originál alebo osvedčená fotokópia listiny

  *Poznámka!

  V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť so zamestnankyňou obecného úradu. Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

  *Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

  * fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov. 

  Lehota vybavenia

  Na počkanie

  Spôsob vybavenia

  Osobne

  Poplatky

  2, € za každý podpis

  2 € za každú, aj začatú stranu 

  4. Vydanie rodného, sobašneho a úmrtného listu - vydanie duplikátu,  nazeraznie do matriky a výpis z matriky

  Názov žiadosti  

  • Vydanie – rodného, sobášneho, úmrtného listu –  (vydanie druhopisu)
  • Nazeranie do matriky a výpisy z matriky

  Vybavuje

  Matričný úrad v Tuhrine

  Adresa

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 154/1994 Z. z . o matrikách

  Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz

  Matričný úrad vyhotoví úradný výpis len osobám uvedeným v zákone

  • Žiadateľ, ktorého sa zápis týka, alebo členom jej rodiny

    Za člena rodiny sa považuje podľa §18 ods. 2 zákona o matrikách:

  1. manžel
  2. rodičia
  3. deti
  4. vnuci
  5. súrodenci a ich deti
  6. iná blízka osoba (v prípade preukázania oprávneného záujmu)
  • Splnomocnenému zástupcovi (po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka)
  • Osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu – zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti
  • Osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu- zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
  • Osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu - zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti
  • Poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará
  • Súdom ustanovenému opatrovníkovi
  • Na úradne potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon.

  Upozornenie!

  Úradný výpis z matriky, ktorý sa týka maloletej osoby mladšej ako 15 rokov (do 15r.), možno vydať len na požiadanie – zákonného zástupcu.

  * Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad (od 1. 10. 2007), ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

  Lehota vybavenia

  Na počkanie

  Spôsob vybavenia

  Osobne, písomná žiadosť najviac 30 dní

  Poplatky

  5 €  za vydanie druhopisu

  2 € nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 

  4. Osobitná matrika

  Názov žiadosti  

  • Zápis do osobitnej matriky MV SR v Bratislave

  (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie občana SR v cudzine – príslušný je matričný úrad podľa trvalého pobytu občana (Tuhrina, Lesíček, Lúčina, Žehňa, Červenia)

  Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom na

  • území cudzieho štátu,
  • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
  • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,
  • území nepatriacom žiadnemu štátu

  Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na

  • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
  • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

  Adresa

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 154/1994 Z. z . o matrikách

  Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz žiadateľa o zápis
  • Rodný list, Sobášny list, úmrtný list osvedčené príslušnými úradmi preložené súdnym prekladateľom SR do slovenského jazyka.

  * Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

  Lehota vybavenia

  Na počkanie, vyhotovenie zápisu, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia zašle osobitná matrika  - matričný doklad

  Spôsob vybavenia

  Osobne

  Poplatky

  10 € - za žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky (platí sa MÚ až, keď osobitná matrika pole – matričný doklad)

  5. Zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu

  Názov žiadosti  

  • Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku okresného súdu.

  Vybavuje

  • Do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva - Matričný úrad v Tuhrine
  • Po 3 mesiacoch - Vašu žiadosť rieši  odbor všeobecnej vnútornej správy - (oddelenie štátneho občianstva a matrík).

  Adresa

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

  Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz žiadateľa o zápis
  • Sobášny list
  • Právoplatný rozsudok o rozvode

  Poznámka!

  Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva sa v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva podáva na tunajšom matričnom úrade len v prípade, že manželstvo bolo uzavreté v matričnom obvode obce Tuhrina. 

  * k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku

  *manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

  *(ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Lehota vybavenia

  30 dní

  Spôsob vybavenia

  Osobne

  Tlačivo

  Tlačivo je k dispozícii na matričnom úrade v Tuhrine

  Poplatky

  Do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je bez poplatku

  Vydanie potvrdenia - 5 €

  100 € - po 3 mesiacov po rozvode

  Zmena priezviska neplnoletého dieťaťa je účtovaná poplatkom  - 33 eur.

  Upozornenie!

  Ako zmeniť priezvisko dieťaťu po rozvode?

  Maloleté osoby a zmenu ich priezviska možno riešiť takisto, avšak osobitne. Ak s ňou nesúhlasí jeden z rodičov, o udelení súhlasu rozhodne na návrh žiadateľa súd. Inak o ňu žiadajú partneri spoločne na okresnom úrade v mieste trvalého bydliska dieťaťa. 

  Ak je dieťa staršie ako 15 rokov, budete potrebovať jeho písomný súhlas so zmenou priezviska a úradne overený podpis.

  Poznámka po rozvode!

  Budete si musieť zmeniť občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas a zmenu budete musieť nahlásiť zamestnávateľovi, do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, mobilnému operátorovi, banke, dodávateľom energií do domácnosti a všade tam, kde majú váš starý údaj o priezvisku.

  Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov stojí 4,50 eur. Za zmenu vodičského preukazu z titulu úpravy údajov platíte poplatok 6,50 eur. Za nový cestovný pas zaplatíte 33 eur v lehote 30 dní, ak budete pas potrebovať skôr priplatíte si desiatky eur.


  6. Zmena priezviska po rozvode ak bol sobáš v zahraničí

  Názov žiadosti  

  • Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode ak sa uzavrelo manželstvo v zahraničí musí byť najprv zapísané v Osobitnej matrike do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku okresného súdu.

  Vybavuje

  • Do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva - Matričný úrad v Tuhrine, ale najprv musí byť zapísané v Osobitnej matrike.
  • Po 3 mesiacoch - Vašu žiadosť rieši  odbor všeobecnej vnútornej správy (oddelenie štátneho občianstva a matrík) podľa posledného trvalého pobytu na SR.

  Adresa

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

  Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz
  • Sobášny list (osvedčený notárom prípadne preklad)
  • Právoplatný rozsudok o rozvode – (osvedčenú fotokópiu)

  Lehota vybavenia

  30 dní

  Spôsob vybavenia

  Osobne

  Tlačivo

  Tlačivo je k dispozícii na matričnom úrade v Tuhrine

  Poplatky

  Do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je bez poplatku

  Vydanie potvrdenia - 5 €

  100 € - po 3 mesiacov po rozvode

  7. Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa

  Názov žiadosti

  Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa – len plnoletí rodičia

  Vybavuje

  Matričný úrad  v Tuhrine

  Adresa

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine,  Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku

  Potrebné doklady

  1.) slobodná matka dieťaťa

  • Občiansky preukaz matky, otca
  • Rodný list otca, matky
  • Čestné vyhlásenie matky o rodinnom stave a trvalom pobyte – osvedčený podpis

  2.) Rozvedená matka dieťaťa

  • Občiansky preukaz otca, matky
  • Sobášny list predchádzajúceho manželstva matky
  • Právoplatný rozsudok o rozvode matky
  • Rodný list otca
  • Čestné vyhlásenie matky o rodinnom stave a trvalom pobyte –osvedčený podpis
  • Potvrdenie o späť vzatí predchádzajúceho priezviska po rozvode matky (ak ho prijala)

  3.) Ovdovená matka dieťaťa

  • Občiansky preukaz otca, matky
  • Sobášny list matky
  • Úmrtný list zosnulého manžela
  • Rodný list otca
  • Čestné vyhlásenie matky o rodinnom stave a trvalom pobyte –osvedčený podpis.

  Jeden z rodičov je  neplnoletý – Určenie otcovstva vykoná jedine – súd

  Upozornenie!
  Obaja rodičia osobne na matrike podpisujú zápisnicu o určení otcovstva,  nie je možné určiť otcovstvo na základe splnomocnenia.
  Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť súdneho tlmočníka.

  Lehota vybavenia

  Na počkanie

  Spôsob vybavenia

  Osobná prítomnosť oboch rodičov

  Tlačivo

  • Zápisnica o určení otcovstva
  • Čestné vyhlásenie

  Poplatok

  2 € - za osvedčenie podpisu

  8. Určenie otcovstva po narodení dieťaťa

  Názov žiadosti

  Určenie otcovstva po narodení dieťaťa – len plnoletí rodičia

  Vybavuje

  Matričný úrad  v Tuhrine

  Adresa

  Obec Tuhrina

  Matričný úrad

  Tuhrina 70

  082 07  Tuhrina

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine,  Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku

  Potrebné doklady

  1.) slobodná matka dieťaťa

  • Občiansky preukaz matky, otca
  • Rodný list otca, matky
  • Čestné vyhlásenie matky o rodinnom stave a trvalom pobyte – osvedčený podpis

  2.) Rozvedená matka dieťaťa

  • Občiansky preukaz otca, matky
  • Sobášny list predchádzajúceho manželstva matky
  • Právoplatný rozsudok o rozvode matky
  • Rodný list otca
  • Čestné vyhlásenie matky o rodinnom stave a trvalom pobyte –osvedčený podpis
  • Potvrdenie o späť vzatí predchádzajúceho priezviska po rozvode matky (ak ho prijala)

  3.) Ovdovená matka dieťaťa

  • Občiansky preukaz otca, matky
  • Sobášny list matky
  • Úmrtný list zosnulého manžela
  • Rodný list otca
  • Čestné vyhlásenie matky o rodinnom stave a trvalom pobyte –osvedčený podpis.

  4.) Nevidomá osoba (slepý, nevidiaci)

  • Generálne splnomocnenie – spísané na notárskom úrade pre osobu, ktorá podpisuje zápisnicu namiesto nej.

  Jeden z rodičov je  neplnoletý – Určenie otcovstva vykoná jedine – súd

  Upozornenie!
  Obaja rodičia osobne na matrike podpisujú zápisnicu o určení otcovstva,  nie je možné určiť otcovstvo na základe splnomocnenia.
  Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť súdneho tlmočníka.

  Lehota vybavenia

  Na počkanie

  Spôsob vybavenia

  Osobná prítomnosť oboch rodičov

  Tlačivo

  • Zápisnica o určení otcovstva, súčasťou zápisnice musí byť:  Dohoda rodičov o mene a priezvisku.  
  • Čestné vyhlásenie

  Poplatok

  2 € - za osvedčenie podpisu


  9. Vydávanie matričných dokladov s pripojeným viacjazyčným štandardným formulárom (VŠF) na použitie v štátoch EÚ

     

                      VŠF

  Matričný doklady sa vydávajú osobe:

  1. ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny
  2. splnomocnenej  s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
  3. ktorá má právoplatným rozhodnutým súdu zverené

  DOKLADY

  Občiansky preukaz

  FORMULÁRE

  Žiadosť o vyhotovenie verejnej listiny s VŠF

  MIESTO

  Obecný úrad v Tuhrine

  KONTAKT

  Mgr. Michaela Chovancová

  DOBA VYBAVENIA

  Do 3 pracovných dní

  POPLATOK

  5,00 € za verejnú listinu + 5,00 € za VŠF

           LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 0154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue