Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Miestne dane a poplatky

  Informácia o zmene a doplnení zákona o miestnych daniach

              Obec TUHRINA upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

  Kto musí podať daňové priznanie

  • Fyzické osoby (občan, podnikateľ)
  • Právnické osoby

  Daňová povinnosť vzniká na základe

  • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy
  • Nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti
  • Nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom
  • Vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Vydania právoplatného stavebného povolenia
  • Na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením
  • Dodatočného povolenia stavby
  • Právoplatného kolaudačného rozhodnutia
  • Ukončenia výstavby drobnej stavby oznámením ukončenia drobnej stavby
  • Povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu
  • Zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavby užívala
  • Podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF
  • Podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností
  • Zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti
  • Zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

  Daňová povinnosť zaniká na základe

  • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na základe predajnej, darovacej zmluvy
  • Vydraženia nehnuteľnosti
  • Zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Zmeny výmery nehnuteľnosti
  • Povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu
  • Zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF
  • Zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva (LV)

  Typy daňového priznania

  1. Priznanie

  • Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát

  2. Čiastkové priznanie

  • Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, dražbou) alebo
  • Nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatné stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie, zmena účely užívania stavby bytu, zmena výmery pozemku, stavby)

  3. Dodatočné priznanie

  • Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správe údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností)

  4. Opravné

  • Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

  Tlačivá daňových priznaní

  • www.mfsr.sk
  • obecný úrad

  Ako vyplniť priznanie

  I. oddiel

  • Údaje o daňovníkovi (napr. meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa,...). Tu daňovník vyznačí, či je FO alebo PO, keďže už neexistuje osobitné tlačivo pre firmy.

  II. oddiel

  • Daň z pozemkov (údaje o daňovníkovi, informácie o pozemku –napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.)

  III. oddiel

  • Daň zo stavieb – stavby slúžiaca na jeden účel, stavba slúžiaca na viaceré účely (údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti.)

  Upozornenie !

  Daň nevypočítava daňovník, ale obec.

  Čo treba priložiť k tlačivu DP

  1. Pri predaji

  • Rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

  2.  Pri kúpe

  • Rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

  3.  V prípade vlastníctva stavby

  • Skutočnú výmeru zastavanej plochy

  4.  Dedenie

  • Právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo
  • Rozhodnutie o dedičstve

  Upozornenie!

  Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť – vyznačený dátum

  5.  Darovanie

  • Rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

  6.  Stavebný pozemok

  • Právoplatné – stavebné povolenie

  7.  Kolaudácia

  • Právoplatné – kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

  8.  Odstránená stavba

  • Právoplatné – búracie povolenie

  9.  Zmene užívania stavby

  • Doklad o zmene užívania stavby

  10.  Zmena charakteru pozemku

  • Výpis z listu vlastníctva

  11.  Dražba

  • Osvedčenie o priebehu dražby

  Dátumy podania DP

  1.  Do 31.01.20xx

  Podávajú priznanie k dani z nehnuteľností vlastníci: 

  • ktorí na území obce Tuhrina v roku 2021 kúpili, predali, darovali alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom. Ak je povolený vklad do 01.01.2022, priznanie sa podáva na rok 2022, ak bol vklad povolený po 01.01.2022 priznanie sa podáva na rok 2023, t. j. do 31.01.2023),
  • ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),
  • ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),
  • ktorým v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
  • ktorí v roku 2021 začali užívať drobnú stavbu alebo stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
  • ktorým sa v roku 2021 zmenila výmera parcely alebo druh pozemku alebo sa zmenil podiel na liste vlastníctva alebo došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
  • ktorí si v zdaňovacom období 2021 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,
  • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.

  2.  Do 31.01.20xx

  Podávajú priznanie k dani z nehnuteľností

  • nájomcovia nehnuteľnosti:

  ktorí v roku 2021 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

  3. Do 31.1 20xx - Daň za psa

  4.  Do 30 dní od právoplatnosti

  • dedičského konania alebo 
  • dražby  podáva priznanie k dani z nehnuteľností dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

  ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

  Príklady - Dražba, Dedenie

  • Príklad č. 1 - Zdedili ste dom a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti napr. 20.7.2020.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, teda 1.8.2020 - do daňové priznania napíšete r. 2020. Termín na odovzdanie daňového priznania je najneskôr do: 31.8.2020. V praxi to znamená, že na  podanie daňového priznania v tomto príklade máte 30 dní od 1.8.2020.

  • Príklad č. 2 - Zdedili ste dom  v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti napr. 11.12.2020. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, teda: 1.1.2021 - do daňového priznania napíšete r. 2021. Termín na odovzdanie daňoveého priznania je najneskôr do: 31.8.2020. V praxi to znamená, že na  podanie daňového priznania v tomto príklade máte 30 dní od 1.1.2021.

  Upozornenie!

  Pri dražbe - 30 dňová lehota na podanie vzniká prvým dňom mesiaca v mesiaci nasledujúceho po dni v ktorom sa vydražiteľ stáva vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 

  1 . Daň z nehnuteľností 

  Miestne dane, ktoré môže zaviesť obec

  • Daň z nehnuteľností
  • Daň za psa
  • Daň za užívanie verejného priestranstva
  • Daň za ubytovanie
  • Daň za predajné automaty
  • Daň za nevýherné hracie prístroje
  • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
  • Daň za jadrové zariadenie

  Legislatívny predpis

  • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Správa dane

  • Obec (na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza)

  Daň z nehnuteľností (tvoria ju 3 čiastkové dane)

  • Daň z pozemkov
  • Daň zo stavieb
  • Daň z bytov

  1. Daňovníkom dane z pozemkov

  • Vlastník pozemku
  • Správca pozemku (zapísaný v katastri nehnuteľností (ide o správnu pozemku vo vlastníctve štátu, správu pozemku vo vlastníctve obce alebo správcu pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku)
  • FO alebo PO (ktorej boli pridelené náhradné pozemky na obhospodarovanie vyčlenené z pôdneho fondu užívaného PO až do vykonania pozemkových úprav
  • Nájomca
  • Nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností (dlhodobý nájom)
  • Má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom (bez ohľadu na dĺžku trvania nájmu a to, či je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností)
  • Je nájomcom náhradných pozemkov
  • Užívateľ pozemku ( ak daňovníka nemožno určiť inak
  • Spoluvlastník pozemku ( ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, pričom každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu- Ak sa dohodnú, daňovníkov zastupuje 1 z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.)

  Predmetom dane z pozemkov

  • Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
  • Záhrady
  • Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
  • Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
  • Stavebné pozemky

  Predmetom dane z pozemkov nie sú

  • Pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb alebo dani z bytov
  • Pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené komunikácie, s výnimkou verejných účelových komunikácií,
  • Celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy
  • Pozemky pod stavbami priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

  Príklady

  1. Príklad

  • Fyzická osoba vlastní ornú pôdu s výmerou 5150 m2 , ktorú prenajala na základe nájomnej zmluvy samostatne hospodáriacemu roľníkovi na 20 rokov. Samostatne hospodáriaci roľník sa stáva – daňovníkom dane z pozemkov iba v tom prípade, ak je zapísaný v katastri nehnuteľností ako nájomca. V opačnom prípade je daňovníkom vlastník pozemku

  2. Príklad

  • Fyzická osoba vlastní lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy s výmerou 3423 m2 – Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, sa zdaňujú daňou z pozemkov bez ohľadu na to, či sa v nich vykonáva ťažba dreva alebo nie. Z hľadiska zdanenia je rozhodujúce, či sú lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, v programe starostlivosti o lesy zatriedené ako hospodárske lesy. Správa dane všeobecne záväzným nariadením určil, že namiesto hodnoty pozemku stanovenej podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa pri výpočte daňovej povinnosti z pozekov, na ktorých sú hospodárske lesy, použije hodnota lesného pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení obce Ak b však daňovník preukázal hodnotu lesného pozemku – znaleckým posudkom, hodnota lesného pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení sa nemôže pri výpočte daňovej povinnosti použiť a použije sa hodnota uvedená v znaleckom posudku

  3. Príklad

  • Pri zdanení stavebného pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie. Za stavebný pozemok sa považuje iba pozemok uvedený v – právoplatnom stavebnom povolení, a to až do právoplatnosti  - kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov. Sadzbou dane pre stavebný pozemok sa zdaňuje taká výmera pozemku, akú majú spolu všetky parcely uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, a nie iba výmera pod rozostavanou stavbou

  2. Daň zo stavieb

  • Daňou zo stavieb sa zdaňuje každá stavba (skolaudovaná aj neskolaudovaná), ak sa užíva, ako aj stavba, ktorá sa prestala užívať.
  • FO alebo PO môže nadobudnúť stavbu do vlastníctva, správy, nájmu alebo môže začať túto stavbu skutočne užívať.

  Stavba

  • je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

  Pevným spojením so zemou sa rozumie:

  • Spojenie pevným základom,
  • Upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu
  • Ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
  • Pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
  • Umiestnenie pod zemou

  Upozornenie!

  Inžinierska stavba (napr. spevnená vybetónovaná plocha slúžiaca na parkovanie, na skladovanie, na predaj áut a pod. ) sa podľa stavebného zákona považuje za stavbu, ale na účely zákona o miestnych daniach nespĺňa definíciu stavby, pretože nemá podlažie. Táto stavba sa bude zdaňovať daňou z pozemkov plocha a nádvorie.

  Vlastnícke práva na stavbu môže daňovník nadobudnúť od predchádzajúceho vlastníka

  • Prechodom nehnuteľnosti (dedením, rozhodnutím štátneho orgánu)
  • Novovzniknutá stavba (ktorá doteraz nikomu nepatrila (napr. novostavba rodinného domu, novostavba výrobnej prevádzky a pod.)

  Daňovníkom dane zo stavieb

  • Vlastník stavby
  • Správa stavby vo vlastníctve štátu, správa stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku
  • Nájomca
  • Užívateľ
  • Spoluvlastník stavby ( ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, pričom daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svoho spoluvlastnického podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, zastupuje ich jeden z nich a ostatní za daň ručia do výšky svojho pdielu na dani.

  Daňou zo stavieb sa zdaňujú iba stavby spĺňajúce 3 kritéria

  • Nachádzajú sa na území SR
  • Majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží
  • Sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami

  Stavby, podľa účelu ich využitia

  Patria sem:

  a) Stavby na bývanie a drobné stavby,  ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu:

  • Bytové domy – budova určená na bývanie pozostávajúca zo 4 a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie
  • Rodinné domy – je budova určená predovšetkým  na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia  a podkrovie.
  • Drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu. Ide o prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 ma výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva a pod., alebo o podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 ma hĺbka 3 m, napr. pivnice, žumpy.

  b)  Stavby na pôdohospodársku produkciu – skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Ide o stavby, v ktorých sa zabezpečuje pôdohospodárska produkcia, napr. produkty rastlinnej výroby a záhradníctva, produkty živočíšnej výroby a pod. Pričom produkty pôdohospodárstva nie sú zatiaľ premyslene spracované.

  c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

  d) Samostatne stojace garáže

  e) Stavby hromadných garáží

  f) Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

  g) Priemyselné stavby - stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Ide o stavby, v ktorých sa zabezpečuje premyslená produkcia, napr. stavby strojárenského, ťažkého, banského, potravinárskeho priemyslu a pod.

  h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť- skladovanie a administratívnu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou. Ide o stavby, v ktorých sa nevyrába produkcia a ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť, napr. stavby slúžiace na veľkoobchodné a maloobchodné činnosti, stavby hotelových a ubytovacích zariadení,, bánk a pod.

  i) Ostatné stavby, ktoré nemožno zaradiť do uvedených skupín, napr. stavby internátov, domovov mládeže, domovov dôchodcov, útulky pre bezdomovcov, administratívne stavby štátnych orgánov, organizácií nezriadených na podnikanie a pod.

  Upozornenie!

  Garáže, ktorú sú súčasťou rodinného domu (t.j. vstávaná garáž, ktorej zastavaná plocha je prekrytá zastavanou plochou stavby na bývanie) , alebo garáže, ktorú sú pristavené pri rodinnom dome (t.j. garáž, ktorej zastavaná plocha zväčšuje zastavanú plochu pôvodnej stavby a ktorá má s pôvodnou stavbou prevádzkové spojenie) sa zdaňujú sadzbou dane zo stavby na bývanie. Prevádzkovým spojením sa rozumie súčasne spojenie optického charakteru (spoločný múr, vhod, okno) alebo technického charakteru (spoločná kanalizácia, kotolňa, vzduchotechnika, spoločný vodomer alebo plynomer)

  Daňou zo stavieb sa nezdaňujú

  • Stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytom,
  • Stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

  Príklady

  1. Príklad

  • Fyzická osoba postavila na základe stavebného povolenia rodinný dom so zastavanou plochou 170 m, kôlňu so zastavanou plochou 25 ma pivnicu so zastavanou plochou  20 m. V danom prípade daňovník (vlastník stavieb) považuje kôlňu aj pivnicu za drobnú stavbu (keďže spĺňajú definíciu drobných stavieb s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu) a spolu s rodinným domom ich zaradí do skupiny stavieb na bývanie.

  2. Príklad

  • Zdedili ste dom a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti napr. 20.7.2020.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, teda 1.8.2020 - do daňové priznania napíšete r. 2020. Termín na odovzdanie daňového priznania je najneskôr do: 31.8.2020. V praxi to znamená, že na  podanie daňového priznania v tomto príklade máte 30 dní od 1.8.2020.

  3. Príklad

  • Zdedili ste dom  v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti napr. 11.12.2020. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, teda: 1.1.2021 - do daňového priznania napíšete r. 2021. Termín na odovzdanie daňoveého priznania je najneskôr do: 31.8.2020. V praxi to znamená, že na  podanie daňového priznania v tomto príklade máte 30 dní od 1.1.2021.

  4. Príklad

  • FO  vlastní trojpodlažný rodinný dom ( dve nadzemné podlažia, t.j. prízemie a prvé poschodie, a jedno podzemné podlažie – pivnica a kotolňa so zastavanou plochou 150 m2). Keďže daňovník vlastní viacpodlažnú stavbu určenú na jeden účel (bývanie), daň zo stavieb sa určí ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane, ktorá je zvýšená o súčin počtu ďalších podlaží (okrem prvého nadzemného podlažia) a príplatku za podlažie.

  2. Daň za psa

  Predmetom dane za psa

  • Pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO (vek psa možno zistiť z oznámenia o držaní psa alebo z jeho rodokmeňa)

  Predmetom dane za psa nie je

  • Pes chovaný na vedecké a výskumné účely
  • Pes umiestnený v útulku zvierat
  • Pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu FO s ŤZP, alebo držiteľ preukazu FO s ŤZP so sprievodcom.

  Daňovník

  FO alebo PO, ktorá je:

  • Vlastníkom psa
  • Držiteľom psa, ak sa nedá preukázať vlastníctvo psa.

  Správa dane

  • Obec (na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza)

  Legislatívny predpis

  Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Sadzba dane

  • 3,50 € za jedného psa za kalendárny rok VZN. (Takto určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.)

  Príklady

  1. Príklad

  • Kúpa psa - FO kúpi psa do domácnosti na stráženie. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. Psa kúpil 4..2.2022. Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (1.3.2022) a spoločné priznanie, v ktorom vyplní oddiel k dani za psa, je pvinná podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti čiže do 31.3.2022 - Dovtedy musí podať daňové priznanie.

  2 – Príklad

  • Darovanie psa - Daňovník kúpi psa v roku 2021, za ktorého v tom istom roku podá priznanie. V priznaní vyplní odiel - daň za psa. V priebehu mesiaca august 2022 daňovník daruje psa inej FO, čím dôjde k 31.8.2022 k zániku daňovej povinnosti k dani za psa. Z dôvodu zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa do 30 dní od zániku daňovej povinnosti - do 30.9.2022.

  Základ dane

  • Počet psov

  Lehota na vybavenie

  • Na počkanie

  Spôsoby platenia dane

  • bezhotovostným prevodom na účet obce
  • poštovou poukážkou na účet obce
  • v hotovosti do pokladne obce

  3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Komunálne odpady

  • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; 
  • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
  • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

  Drobný stavebný odpad

  • odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený množstvový zber.

  Čo nepodlieha plateniu poplatku?

  • elektroodpad, použité batérie a akumulátory
  • odpad z obalov a  neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy

  Legislatívny predpis

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

  Kto je poplatníkom

  A ) Vychádzajúc z § 77 ods.2 písm. a) zákona o miestnych daniach poplatníkom poplatku je fyzická  osoba z niektorého zo štyroch nasledovných dôvodov:

  • V obci má trvalý pobyt alebo
  • V obci má prechodný pobyt alebo
  • V obci je oprávnená užívať nehnuteľnosť alebo
  • V obci užíva nehnuteľnosť (byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha)

  B) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

  C) Podnikateľ – ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

  Upozornenie!

  V prípade, že tú istú nehnuteľnosť užívajú rôzne fyzické osoby z rôznych vyššie uvedených dôvodov, sú všetky tieto fyzické osoby poplatníkmi poplatku.

  Kto nie je poplatníkom

  Poplatníkom poplatku nie je osoba, ktorá:

  • užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom (napr. osoba ubytovaná v hoteli);
  • je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti (napr. v nemocnici) ;
  • sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou (napr. dom sociálnej starostlivosti);
  • užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť (napr. zamestnanec poplatníka);
  • v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti (napr. upratovačka  v dome poplatníka)

  Kedy vzniká a zaniká poplatková povinnosť

  • Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

  Oznamovacia povinnosť voči obci

  Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

  adzba poplatku

  najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,

  najmenšia možná sadzba : 0,006 x 365 dní = 2,41 Eur  na osobu na rok

  najvyššia možná sadzba: 0,1095 x 365 dní = 39,97 Eur na osobu na rok

  • V obci Tuhrina je zavedená sadzba: 0,0165 x 365 dní =6,02 Eur na osobu na rok

  Príklady

  1. Príklad

  • Rodinný dom na území obce vlastní otec. Syn s manželkou sú v tomto rodinnom dome prihlásení k trvalému pobytu, dcéra je prihlásená k prechodnému pobytu a jej priateľ túto nehnuteľnosť užíva. V uvedenom prípade je poplatníkom poplatku otec z dôvodu oprávnenia užívať nehnuteľnosť, syn a jeho manželka z dôvodu trvalého pobytu, dcéra z dôvodu prechodného pobytu a jej priateľ je poplatníkom poplatku z dôvodu (skutočného) užívania nehnuteľnosti.

  2. Príklad

  • Fyzická osoba je v obci A prihlásená k trvalému pobytu v rodinnom dome v obci B k prechodnému pobytu v byte. V uvedenom prípade je fyzická osoba poplatníkom poplatku v obci A z dôvodu trvalého pobytu a v obci B z dôvodu prechodného pobytu.

  Upozornenie!

  Prechodný pobyt – je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Ak sú fyzické osoby podľa zákona o hlásení pobytu občanov prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu na území obce, sú z týchto dôvodov poplatníkmi poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach.

  3. Príklad

  Fyzická osoba vlastní na území obce 4-izbový byt. V obci nie je prihlásená k trvalému ani prechodnému pobytu.

  1. Fyzická osoba je poplatníkom  poplatku – z dôvodu oprávnenia užívať byt.
  2. Dve izby užíva fyzická osoba a ďalšie dve izby prenajíma študentkám. Poplatníkmi poplatku sú: Fyzická osoba – z dôvodu oprávnenia užívať byt a súčasne študentky sú poplatníkmi poplatku z dôvodu jeho užívania.
  3. Byt prenajala 4 študentkám pričom sama byt neužíva. V tomto prípade fyzická osoba nie je poplatníkom poplatku. Poplatníkmi poplatku sú študentky z dôvodu jeho užívania.

  Upozornenie!

  Užívanie nehnuteľnosti – možno považovať skutočné užívanie nehnuteľnosti fyzickou osobou. Preto fyzická osoba, ktorá na základe právneho úkonu (nemusí byť uzatvorený písomne) nadobudne dočasné užívacie práva, stáva sa poplatníkom poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach z dôvodu užívania nehnuteľnosti. Ak fyzická osoba užíva pozemnú stavbu ( napr. rodinný dom, chatu), na ktorú nie je vydané kolaudačné rozhodnutie, táto fyzická osoba je do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu poplatníkom poplatku z dôvodu skutočného užívania stavby

  4. Príklad

  Fyzická osoba  je umiestnená v zariadení sociálnych služieb a k tomuto zariadeniu je prihlásená k trvalému pobytu. I napriek tomu, že fyzická osoba je poplatníkom poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach z dôvodu trvalého pobytu v zariadení sociálnych služieb, podľa § 77 ods. 4 psím. c) nie je poplatníkom poplatku, pretože sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou.

  .

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue