Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Ochrana vôd

  Práve teraz – 29.08. 2022 09:01

  Ústava SR čl. 44 a 45

  Čl. 44

  (1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.

   (2) Každý je povinný chráni a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

  (3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

   (4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

   (5) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon.

  Čl. 45

   Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

  Stavebné povolenie na vodnú stavbu

  Obec v zmysle § 63 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje  vo veciach


  a) povolenia  na odber povrchových vôd a podzemných  vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a)a s písm. b) a § 26


  b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,

  c) pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods.5),

  d) uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie (§ 55 ods. 3).

  BEZ POVOLENIA a SÚHLASU – STUDŇA – z ktorej budete odoberať vodu LEN RUČNE

  Kvalitné čerpadlo a studňa vám ušetria množstvo peňazí | MADMAT.sk  Ako vybaviť povolenie na studňu? Legislatíva, ohlasovacia povinnosť, dodatočné povolenie | TopByvanie.sk

  STUDNE BEZ ČERPADLA sa považujú – za JEDNODUCHÉ VODNÉ ZARIADENIA

  Podľa § 18 ods. 1 Vodného zákona, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na upokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.

  • Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú  DOMOVÉ STUDNE, z ktorých sa podzemná voda ČERPÁ RUČNE a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby.
  • Jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je PRENOSNÁ NÁDOBA.
  • Jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd sú ZACHYTNÉ PRIEKOPYNÁDRŽE na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch.

  UPOZORNENIE !

  Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.

  Čiže ak chcete mať na svojom pozemku domovú studňu, z ktorej sa podzemná voda ČERPÁ RUČNE, nepotrebujete na ňu žiadne povolenia ani súhlas. Podľa vodného zákona totiž ide o všeobecné povolenie užívanie vôd. Povinnosťou vlastníkov takýchto vodných zdrojov je však starostlivosť a ochrana tohto vodného zdroja, a to najmä z hľadiska kvality vody. Takúto kontrolu vykonáva regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Tieto jednoduché stavby nespadajú pod zákon o správnych poplatkoch.

  Povolenie na zriadenie vodnej stavby – STUDNE z ktorej sa bude odoberať voda – POMOCOU ČERPADLA (technickým zariadením)

  Zvažujete vlastnú studňu? Toto by ste mali vedieť | Urob si sám   Vlastná Studňa, Prečo Nie! Spôsob Ako Ušetriť S Benefitom, čerpadlo - Stavajsnami.sk

  Studňa s technickým zariadením sa považuje – za vodnú stavbu

  Ak by ste chceli mať na svojom pozemku tento typ studne, musíte požiadať obec o POVOLENIE

  Studňa je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodná stavba.

         Typy studne

  1. KOPANÁ

  2. VŔTANÁ

         1. KOPANÁ

  • Ak sa nepoužije ČERPACIE ZARIADENIE – je možné získať na ňu povolenie na základe – OHLÁSENIA DROBNEJ STAVBY
  • Ak sa POUŽIJE ČERPADLO, potom sa už vyžaduje – STAVEBNÉ POVOLENIE

  POVOLENIE ZRIADIŤ TAKÚTO VODNÚ STAVBU VYDÁVA

  Podľa § 58 zákona 364/2004 Z. z. Zákon o vodách Orgánmi štátnej vodnej správy sú:

  1. MINISTERSTVO
  2. OKRESNÉ ÚRADY v sídle kraja,
  3. OKRESNÉ ÚRADY
  4. INŠPEKCIA,
  5. OBCE

        POVOLENIE JE POTREBNÉ AJ

  • Na zmenu
  • na zmenu užívania
  • Odstránenie studne

         LEGISLATÍVA

  • zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

          OBEC V PRENESENOM VÝKONE POSOBNOSTI NA ÚSEKU ŠTATNEJ VODNEJ SPRÁVY

  rozhoduje vo veciach:

  a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),

          ŽIADATEĽ

  • Fyzická osoba ako majiteľ pozemku na ktorom bude studňa vybudovaná, alebo iná osoba s právom k tomuto pozemku  (splnomocnenie, zmluvný vzťah a pod.)
  • Právnická osoba (PO) vyjadrenie k vodnej stavbe dáva Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie

          DOKUMENTY

  viď príloha

       POSTUP PRI VYBAVENÍ POVOLENIA NA STUDŇU

  Je potrebné požiadať Obecný úrad v Tuhrine o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu ( v prípade ak je žiadateľom FO)

  Prvý krokŽiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona – Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy dáva VYJADRENIE podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie.

  PRÍLOHY:

  • 2x projektová dokumentácia ( projekt geologických prác)
  • Kópia listu vlastníctva
  • Situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

  Druhý krok - Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

  PRÍLOHY:

  * 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu

  * projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)

  * situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

  Tretí krok - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody. podľa § 26 a § 21 vodného zákona

  PRÍLOHY:

  * doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)

  * 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou

  * rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy

  * situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

  * ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

  * doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti * doklad o uhradení správneho poplatku

  Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

  Štvrtý krok návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

  PRÍLOHY:

  * fotokópia stavebného povolenia

  * zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní

  * doklad o uhradení správneho poplatku

          MAXIMÁLNA DOBA VYDANÉHO POVOLENIA

  • Odber povrchových vôd alebo podzemných vôd – najviac na 10 rokov.

  UPOZORNENIE!

  Ak bola studňa postavená bez stavebného povolenia, je možné ju dodatočne zlegalizovať, a to na základe žiadosti o dodatočné povolenie stavby v zmysle stavebného zákona.

  UPOZORNENIE !

  Čo sa týka povolenia na odber podzemnej vody, to platí najviac 10 rokov. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné obec požiadať o predĺženie platnosti. To, či k danej studni bolo niekedy vydané a či je ešte povolenie platné, si viete overiť na obecnom úrade, ktorá podľa § 63 ods. 3, písm b) vedie evidenciu o vodách (§ 29).

  Ak zistíte, že k danej studni bolo vydané povolenie na odber podzemných vôd pred 15. marcom 2018, a toto povolenie nie je v súlade s aktuálnym znením zákona, máte do konca roka 2021 lehotu na to, aby ste opätovne požiadali o jeho vydanie. Ak tak nespravíte, doterajšie povolenie stráca platnosť a vodu zo studne nebudete môcť legálne odoberať. Ak povolenie vôbec nebolo vydané, môžete oň po zlegalizovaní studne požiadať.

         SPRÁVNE POPLATKY

  • 30 eur,  stavebné povolenie vodnej stavby - studne
  • 20 eur,  kolaudácia vodnej stavby - studne

          POUČENIE

  V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, je potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu vodnú stavbu alebo povolenú vodnú stavbu. Povolenie na osobitné užívanie vôd vydáva orgán štátnej vodnej správy fyzickým osobám a právnickým osobám na určitý čas. Orgán štátnej vodnej správy určí účel, rozsah, čas povolenia na osobitné užívanie vôd, povinnosti a podmienky, za ktorých sa vydáva

         PROCESY PO PODANÍ ŽIADOSTI

   Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.

  2. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.

  3. Oznámenie o začatí konania s nariadeným miestnym zisťovaním. Zaslanie oznámenia účastníkom konania.

  4. Posúdením na mieste sa zisťuje súlad s podanou žiadosťou. Na miestnom zisťovaní sa uplatňujú námietky a stanoviská účastníkov konania. Z tohto zisťovania sa vyhotoví písomný zápis, ktorý je súčasťou spisu.

  6. V prípade potreby je žiadateľ povinný na vyzvanie konajúceho orgánu predložiť odborný posudok, resp iné chýbajúce podklady na základe zistenia nových skutočností (stanoviská ďalších dotknutých orgánov).

  7. Vydanie rozhodnutia .

  8. Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.

         PRIESTUPKY

  Priestupku sa dopustí ten, kto:

  b) odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd BEZ POVOLENIA orgánu štátnej vodnej správy – prejednáva okresný úrad.

   Za tento priestupok možno uložiť pokutu vo výške 100 €

  Výnos z pokuty uloženej za priestupok – je príjmom Enviromentálneho fondu.

  d) uskutočňuje, mení,, užíva alebo odstraňuje vodnú stavbu BEZ POVOLENIA orgánu štátnej vodnej správy – prejednáva okresný úrad.

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu vo výške – 165 €

  Výnos z pokuty uloženej za priestupok – je príjmom Enviromentálneho fondu.

  e) porušuje zákazy a obmedzenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, čím poškodzuje alebo ohrozuje kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd – prejednáva okresný úrad.

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu vo výške – 165 €

  Výnos z pokuty uloženej za priestupok – je príjmom Enviromentálneho fondu.

  j) poškodzuje ciachy, vodočty, vodomery a iné meracie zariadenia a poškodzuje plavebné znaky a výstražné tabule – prejednáva obec.

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu vo výške – 165 €

  Výnos z pokuty uloženej za priestupok – je príjmom obce.

  ŽUMPA

  Plastová odpadová žumpa NAUTILUS® 6 m³ - na kľúč

    

       ŽUMPA

  Domová žumpa je drobnou stavbou k rodinnému domu, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m § 139 b ods. 7 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb.

  Nie je vodnou stavbou § 52 ods. 1 vodného zákona !

      ŽUMPA verzus zákon č. 364/2004 z.z (vodný zákon)

  • Realizuje sa na základe ohlásenia alebo stavebného povolenia, ktoré vydáva obec ako príslušný stavebný úrad § 55 ods. 2 písm. b) alebo § 66 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
  • Musí spĺňať všeobecné technické požiadavky na  výstavbu § 11 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.Z.
  • Akumuluje splaškovú odpadovú vodu § 2 písm. k) vodného zákona
  • Je individuálnym systém na akumuláciu splaškových odpadových vôd, ktorým sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou  § 36 ods. 2, 3 vodného zákona

      POVOLENIE NA STAVBU ŽUMPY

  Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov  2,3 možno vydať – LEN NA DOBU URČITÚ.

  • Vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd  - NAJVIAC NA 10 rokov.
  • Vypúšťanie odpadových vôd  s obsahom prioritných nebezpečných látok do povrchových vôd – NAJVIAC NA 6 rokov.
  • Vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do podzemných vôd – NAJVIAC NA 6 rokov.
  • Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok – NAJVIAC na 10 rokov.

        Povinnosti vlastníka žumpy

  • Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie  odvozom do čistiarne odpadových vôd a predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy 3 . veta § 36 ods. 4 vodného zákona

    

  OPRÁVNENÁ OSOBA NA ODVOZ ODPADOVÝCH VÔD

  Oprávnenou osobou na odvoz odpadových vôd môže byť:

  1. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
  2. Obec
  3. Iná osoba na základe živnostenského oprávnenia

  Povinnosťou oprávnenej osoby je vydať doklad o odvoze odpadových vôd. 4 a 5 veta § 36 ods. 4 vodného zákona

     DOKLAD O ODVOZE ODPADOVÝCH VÔD

  Doklad musí obsahovať tieto údaje:

  • Meno, priezvisko a adresu vlastníka žumpy
  • Miesto umiestnenia žumpy
  • Názov oprávnenej osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
  • Adresu čistiarne odpadových vôd
  • Dátum  odvozu

       POVINNOSTI A PRÁVA OBCE

  Obec

  zabezpečuje:

  • Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
  • Podmienky na vyprázdňovanie obsahu žúmp § 36 ods. 7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z.z.

  vydáva:

  • VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok § 36 ods. 87 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z.

  disponuje:

  • Vydanými stavebnými/užívacími povoleniami a ohláseniami

  kontroluje:

  • Zneškodňovanie obsahu žúmp na základe výzvy § 36 ods. 4 vodného zákona

      VÝZVA NA PREDLOŽENIE DOKLADOV O ODVOZE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽUMPY

  • Identifikátory vlastníka žumpy a pozemku, na ktorom je žumpa
  • Náležitosti dokladov požadovaných za posledné 2 roky
  • Stanovenie lehoty na predloženie dokladov
  • Poučenie o priestupku

  VZOR – viď príloha

       OBEC V PRENESENOM VÝKONE PÔSOBNOSTI NA ÚSEKU ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY

  • dáva vyjadrenia na domové žumpy (s podmienkou uchovávať doklady 2 roky) § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona
  • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1)  §63 ods. 3 písm.c) vodného zákona
  • má právo vyžadovať doklady o odvoze odpadových vôd za posledné 2 roky § 36 ods. 4 vodného zákona
  • pri podozrení zo spáchaní priestupku podľa  § 77 ods. 1 písm. p) vodného zákona postúpi správu o výsledku objasňovania priestupku okresnému úradu.

      OKRESNÝ ÚRAD

  • pôsobnosť na prejedávanie priestupku § 77 ods. 3 písm. b) vodného zákona
  • možnosť uloženia pokuty do výšky 165 € § 77 ods. 2 psím. c) vodného zákona
  • možnosť vyžadovať doklady o odvoze odpadových vôd od vinníka na dosiahnutie náprav v nasledujúcom období § 36 ods. 4 vodného zákona
  • súčinnosťou okresných úradov a obcí možno dosiahnuť ochranu vôd v oblasti užívania a prevádzkovania žúmp.

        

          PRIESTUPKY § 77

   Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto:

  • umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd ( § 39 ods. 11)

  Priestupok prejednáva – OBEC

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 66 €

  Výnos pokuty uloženej za priestupok je príjmom rozpočtu obce

  • mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo ukladá predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku ( § 47 ods. 1)

  Priestupok prejednáva – OBEC

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 100 €

  Výnos pokuty uloženej za priestupok je príjmom rozpočtu obce

  • znečistí a ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody

  Priestupok prejednáva – OKRESNÝ ÚRAD

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 100 €

  Výnos pokuty uloženej za priestupok je príjmom Environmentálneho fondu

  • poruší povinnosť uloženú vyhláškou okresného úradu
  • nevykoná uložené opatrenia na nápravu ( § 42 ods. 2) hoci ich mohol vykonať vlastnými silami
  • nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy ( § 36 ods. 4)

  Priestupok prejednáva – OKRESNÝ ÚRAD

  Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 165 €

  Výnos pokuty uloženej za priestupok je príjmom Environmentálneho fondu

  UPOZORNENIE – Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpou

                                                                       

  Novelou vodného zákona, bola zavedená  dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť DOKLADY O TAKOMTO ODVOZE ZA POSLEDNÉ  2 ROKY na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

  Podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

  Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

  Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať DOKLAD O ODVOZE tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

  Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme takýto doklad o odvoze požadovali a zapísané údaje skontrolovali.

  Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy. Za priestupok možno uložiť pokutu do výšky 165 eur. Priestupok prejednáva okresný úrad.

  Preto vás všetkých vyzývam, aby ste si dávali vyčerpávať svoje žumpy firme alebo osobe na to určenej a hlavne, aby ste si žiadali doklad o odvoze a najmä aby ste sa zaujímali, kde bude odpad z vašej žumpy zneškodnený. V prípade že máte žumpy riešené trativodmi, je potrebné takúto žumpu upraviť, aby bolo možné z nej odpad vyviezť. Nevystavujte sa zbytočnému riziku, že budete kontrolovaný pracovníkmi z okresného úradu, alebo inšpekcie životného prostredia a vy sa nedokážete preukázať dokladom o vývoze obsahu žumpy.

  Je zakázané vypúšťanie obsahu žumpy:

  • do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty a to aj v prípade, že sú vo vlastníctve užívateľa žumpy,

  • do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.

  Porušenie uvedenej povinnosti a zákazu sa považuje za priestupok v zmysle § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 77 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.


        

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue