Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Samospráva

  VEREJNÁ SPRÁVA

  ŠTÁTNA SPRÁVA

  (vykonávaná)

  SAMOSPRÁVA

  miestnymi orgánmi

  štátnej správy

  orgánmi samosprávydelegovaná štátna správa

  Samospráva

  originálna pôsobnosť

  vykonávajú obce a mestá

  Samospráva sa musí postarať:

  • Úlohy vo vlastnej (originálnej )pôsobnosti – je charakteristický zákonmi (nie však ako sú nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a pod.) Ale ako i sám názov napovedá, ide o pôvodné úlohy, ktorá vyplývajú zo samotného faktu vlastného spravovania. Okruh týchto úloh nájdeme upravený v § 4 ods. 3 – Zákona o obecnom zriadení.
  • Prenesené úlohy štátnej správy (delegovaná štátna správy) – kde miestna samospráva nie je samosprávou, ale predĺženou rukou štátnych orgánov a preto je viazaná aj nariadeniami  vlády a všeobecne záväznými predpismi ministerstiev (napr. vyhlášky) . Je to skupina úloh, ktorú štát na obec preniesol a tie musí obecná samospráva plniť lebo je to jej povinnosť podľa Ústavy SR a podľa zákona.

  OBEC – je právnickou osobou – to znamená, že môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a povinnosti a nesie vlastnú zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov.

  Keďže  je obec PO priamo zo zákona (ČL. 65 Ústavy SR, zákon o obecnom zriadení § 1 ods. 1,2 veta a § 18 ods. 2, písm. c) Občianskeho zákonníka nemá a ani nepotrebuje zriaďovateľskú alebo zakladateľskú listinu. 1

  1. Kolektív autorov: Sprievodca kompetenciami volených predstaviteľov samosprávy 2022-2026, Miestna samospráva, RVC

  Orgánmi obce TUHRINA sú

  a) Obecné zastupiteľstvo

  b) Starosta obce  Starosta obce: František LORINC

  Zástupca starostu obce: František FERKO

  Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Michal SVAT
  2. Peter FERKO
  3. Štefan FERKO
  4. Roman POHLODKO
  5. František FERKO

  Obecná kontrolórka : Mgr. Michaela OLEKŠÁK

  Pôsobnosť starostu

  Starosta je predovšetkým – najvyšším výkonným orgánom

  Právne postavenie starostu obce je definované v § 13 nasledovne:

  • predstaviteľ obce (odsek 1)
  • najvyšší výkonný orgán obce (odsek 1)
  • štatutárny orgán obce (odsek 5)

  Slovo „najvyšší“ má vyjadriť, že ide o orgán so všeobecnou kompetenciou v oblasti výkonu obecnej správy (§ 13 ods. 4 písm. e). Žiadny iný orgán v obci takúto univerzálnu kompetenciu podľa zákona nemá.  Inak povedané, za obec môže konať len starosta alebo ním poverená osoba.

  Mimoriadnu pozornosť si zaslúži aj postavenie starostu ako štatutárneho orgánu. Zásadnú úpravu v tomto smere obsahuje Občiansky zákonník § 20 ods. 1,2.

  (4) Starosta

  a) zvolávavedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia

  b) vykonáva obecnú správu,

  c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

  d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje OZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu

  e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené OZ.

  Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

  Pôsobnosť Obecného zastupiteľstva

  Základné vymedzenie pôsobnosti je v § 11 ods.4 Zákona o obecnom zriadení.

  OZ – je zastupiteľský zbor zložený z poslancov na 4 roky.

  Funkčné obdobie začína plynúť – momentom zloženia sľubu

  Pôsobnosť obecného zastupiteľstva je zákonom kvalitatívne orientovaná na základné otázky života obce, OZ by sa malo teda venovať veciam, ktoré majú takýto (koncepčný, strategický) význam alebo dosah.

  OZ možno prirovnať:

  • k miestnemu parlamentu, napr. keď prijíma všeobecné záväzné nariadenia (VZN) alebo keď zriaďuje obecné organizácie
  • k správnej rade obchodnej spoločnosti, keď rozhoduje napr. o obecnom rozpočte, o koncepciách rozvoja alebo o nákladní s majetkom obce.

  Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného OZ.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok: 7:30 - 11:30             12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  meteoblue