Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Súpisné číslo

Zákon určuje, že každá novopostavená stavba, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, musí mať určené súpisné číslo.

Na čo potrebujem súpisné číslo?

Rozhodnutie obce o určení súpisného čísla a orientačného čísla je nevyhnutnou prílohou návrhu na zápis stavby do katastra nehnuteľností. Je preto nevyhnutné, aby každej novopostavenej stavbe (ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností) boli tieto čísla určené, inak stavbu nemožno zapísať do katastra nehnuteľností.

Ak ste sa teda dopracovali ku právoplatnému kolaudačnému rozhodnutiu, ostáva Vám len pripraviť si žiadosť a zamieriť s ňou do podateľne obecného úradu.

Okrem iného ide od roku 2015 aj o zákonnú povinnosť, podľa ktorej osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

Vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. V prípade bytových domov prechádza táto povinnosť na spoločenstvo vlastníkov, alebo správcovskú spoločnosť.

Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť sa podáva na miestnom obecnom úrade na oddelení evidencie obyvateľstva, a nie na stavebnom úrade, kam často mnohí mylne zamieria. Podať ju je možné elektronicky, alebo písomne a to osobne cez podateľňu, alebo aj poštou na podateľňu.

Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Súpisné číslo sa určuje každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie, každá budova má pridelené unikátne číslo.  

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla nájdete na stránke obce, vo všeobecnosti však obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 • predmet žiadosti,
 • kód druhu stavby,
 • prílohy

Prílohy žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla:

 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (výpis listu vlastníctva) a ak nie ste vlastníkom tak napríklad nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.,
 • spomínané kolaudačné rozhodnutie,
 • geodetom zameraný adresný bod stavby, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky,
 • v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice ,,Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“,
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú,
 • splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať.

Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania (kolaudačné rozhodnutie), je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku.

Čo je adresný bod?

Geodetom zameraný adresný bod stavby obsahuje presne zameranie s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky každého vstupu do budovy ktorá má určené orientačné číslo, respektíve hlavného vstupu do budovy ktorá má pridelené len súpisné číslo.

Pri stavbách s viacerými vchodmi, rodinné dvojdomy, bytové domy, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne.

Následne sa tento údaj registruje v Registri adries, ktorý poskytuje verejnosti priestorové údaje o polohe hlavného vstupu do budovy, ktorá ma pridelené orientačné číslo a polohe vstupu do budovy, ak má vstup pridelené súpisné číslo.

Adresný bod teda môžeme jednoducho definovať ako priestorový údaj vyjadrený formou zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky každého vstupu.

Čo je geografická os ulice?

Druhým pojmom, ktorý by ste mali poznať, je geografická os ulice. Geografická os ulice je taktiež priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice, alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

Odstránenie stavby

V prípade, ak odstraňujete stavbu, alebo ste ju už odstránili, odporúčame podať návrh na zrušenie pridelenia súpisného čísla. Potrebovať k nemu budete:

 • Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania (kolaudačné rozhodnutie), je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku.

Správny poplatok

Za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla sa účtuje správny poplatok vo výške 2 €.

*Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni obecného úradu, v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom obce.

Tabuľky so súpisným a orientačným číslom

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec. A naopak, v prípade tabuľky s orientačným číslom, obstaráva na vlastné náklady stavebník. Ten v oboch prípadoch zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Aký je rozdiel medzi súpisným a orientačným číslom?

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť.

V prípade, ak na určitej stavbe vidíte umiestnené dve čísla oddelené lomkou (napr. 6412/1A) je súpisným číslom to, ktoré je prvé v poradí (v našom príklade číslo 6412) a orientačným číslom to, ktoré nasleduje za lomkou (v našom príklade číslo 1A). Označenie vchodu je možné špecifikovať pri žiadosti o zápis rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami ako opisujeme tu: Zápis skolaudovanej stavby.

Vo výsledku sú bytové jednotky s rozdielnym vchodom vyznačené aj na liste vlastníctva a to nasledovne:

súpisné a orientačné čísloRodinnému domu v tomto prípade bolo obcou pridelené súpisné číslo 6412, pričom bytová jednotka číslo 1 dostala na základe žiadosti orientačné číslo 1 a bytová jednotka číslo 2 zas 1A. Súpisné číslo je však pre obe totožné, pretože stavba môže mať pridelené najviac jedno súpisné číslo.


Upozornenie!

V prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Registratúrne stredisko MsÚ v Prešove alebo Štátny archív so sídlom Slovenská 40, Prešov. 

Dokumenty:

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

MDŽ

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore