Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Uzavretie manželstva

 

Uzavretie manželstva

 

Legislatívny predpis

Zákon č. 154/1994 Z.z, o matrikách, zákon č. 36/2005 o rodine, zákon č. 300/1993 o mene a priezvisku

 

ŽIADOSTI

 Žiadosť o uzavretie manželstva –jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v matričnom obvode (Tuhrina, Lesíček, Žehňa, Lúčina, Červenica). Tlačivo - Žiadosť o uzavretie manželstva je k dispozícii na matričnom úrade v Tuhrine. 

Spôsob vybavenia

Osobne ženích a nevesta.

Lehota vybavenia

Na počkanie v prípade predloženia všetkých potrebných dokladov.

 

FORMA OBRADU - Civilný / Cirkevný

 

1.) Civilný sobáš -  Žiadosť o uzavretie manželstva –jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v matričnom obvode (Tuhrina, Lesíček, Žehňa, Lúčina, Červenica)

2.) Cirkevný sobáš – žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v ktorého matričnom obvode sa uvedený kostol nachádza. Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do 3 pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu.

3.) Žiadosť o uzavretie manželstva na inom než príslušnom matričnom úrade – od 1.1.2023 sa zrušili delegácie sobášov. Snúbenci si môžu zvoliť matričný úrad pred ktorým chcú uzavrieť manželstvo. Nie je už podmienka trvalého pobytu jedného z nich, pričom matričný úrad nevydáva zmocnenie na uzaretie manželstva pred iným matričným úradom.  Správy poplatok vyberie len ten matričný úrad kde sa manželstvo reálne uzatvára pričom ani jeden zo snúbencov občanov SR nemá trvalý pobyt v danom matričnom obvode. Správny poplatok - 20 € ak ide o manželstvo uzavreté  - civilnou formou. 

 

Doba predkladania dokladov pri uzavretí manželstva

 

 • Štátny občan Slovenskej predkladá MÚ  najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva doklady.
 • Cudzinec prekladá doklady MÚ najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

 

Svedkovia

 • Musia byť súčasne 2 svedkovia.
 • Občiansky preukaz (oboch svedkov)
 • Musia byť plnoletí, spôsobilí na právne úkony
 • Svedkov si určujú snúbenci

 

 

Potrebné doklady

 

a) slobodní

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Rodný list dieťaťa (v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)

b) rozvedení (ý)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo
 • Právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 • Rodný list dieťaťa ( v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)

c) ovdovelí (ý)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Sobášny list predchádzajúceho manželstva
 • Rodný list dieťaťa ( v prípade spoločného dieťaťa, dieťaťa nevesty ktorého nebol určený otec)
 • Úmrtný list manžela(ky), alebo 
 • Právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela za mŕtveho

d) maloleté osoby (od 16 do 18 rokov)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

e) obmedzení (ý) na právne úkony

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

f) hluchonemí (ý)

 • Rodný list (ženích, nevesta) – originál (osvedčená fotokópia)
 • Občiansky preukaz (ženích, nevesta)
 • Dohodu o povinnosti snúbencov zabezpečiť na sobáši prítomnosť: súdom stanoveného tlmočníka, ktorý na obrade uzavretia manželstva podpíše zápisnicu a opečiatkuje ju svojou pečiatkou alebo
 • Ak osoba, ktorá bude tlmočiť nie je súdom stanovená, tak pred uzavretím manželstva podpíše sľub tlmočníka a na obrade uzavretia manželstva podpíše zápisnicu.

g) cudzinci

 • Preukaz totožnosti (EU), cestovný pas
 • *Osvedčenie o právnej spôsobilosti s príslušnými overeniami preložené súdnym prekladateľom SR
 • Potvrdenie o osobnom stave (nie staršie ako 6 mesiacov)
 • Doklad o pobyte (nie staršie ako 6 mesiacov)

*Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené, okrem dokladov v českom jazyku. 

Poznámka!

Od 16.02.2019 sa začalo uplatňovať v členských štátoch EÚ nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstránila administratívna záťaž pre občanov súvisiaca s udelením vyššieho overenia (Apostil) alebo zabezpečovania overených prekladov niektorých verejných listín. Nariadenie sa nevzťahuje na verejné listiny vydané orgánmi tretích štátov ani na osvedčené odpisy takýchto listín, hoci osvedčený odpis vyhotovil príslušný orgán členského štátu EÚ.

Dohoda o priezvisku snúbencov a detí

Snúbenci pri uzavretí manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti súhlasne vyhlásia, či

a) priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a tiež aj priezviskom ich spoločných detí

VZOR

Priezvisko ženícha

Priezvisko nevesty

Priezvisko spoločných detí muž -žena

Pred uzavretím manželstva

Čierny

Boďová

 

Po uzavretí manželstva

1. možnosť

2. možnosť

Čierny

Boďa

Čierna

Boďová

Čierny- Čierna

Boďa - Boďová

b) si ponechajú svoje doterajšie priezviská a zároveň súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí

VZOR

Priezvisko ženícha

Priezvisko nevesty

Priezvisko spoločných detí muž -žena

Pred uzavretím manželstva

Čierny

Boďová

 

Po uzavretí manželstva

Čierny

Boďová

1. možnosť

Čierny – Čierna

2. možnosť

Boďa - Boďová

 

UPOZORNENIE:

K §6 ods3 písm.c) zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov – ruší sa poradie priezvisk, to znamená, že snúbenec si má právo zvoliť poradie priezvisk. Má právo rozhodnúť sa ktoré z priezvisk – to, ktoré si ponechal a nové, ktoré prijal ako spoločné priezvisko, bude uvedené ako prvé priezvisko v poradí a ktoré ako druhé v poradí. Ide o sobáše uzavreté od 1.1.2023

c) Už neplatí od 1.1.2023 - priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko, ak snúbenec, ktorý už má dve priezviská uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva, priezviskom ich detí bude spoločné priezvisko rodičov

VZOR

Priezvisko ženícha

Priezvisko nevesty

Priezvisko spoločných detí muž -žena

Pred uzavretím manželstva

Čierny

Boďová

 

Po uzavretí manželstva

Čierny

Čierna Boďová

Čierny – Čierna

 

VZOR

Priezvisko ženícha

Priezvisko nevesty

Priezvisko spoločných detí muž -žena

Pred uzavretím manželstva

Čierny

Boďová

 

Po uzavretí manželstva

Boďa Čierny

Boďová

Boďa - Boďová

 

 

 

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

 

1. Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou

2. Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením

3. Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý – dostatočný vek na uzavretie manželstva je 18 rokov. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému  staršiemu ako 16 rokov ( od 16 do 18 rokov). Maloleté osoby predkladajú matričnému úradu – právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

4. Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo – len s povolením súdu.

5. manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou chorobou. Musí byť absencia duševnej choroby alebo poruchy, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť – ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore