• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Výberové konanie
19 / 06 / 2018

Výberové konanie

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina Adresa zamestnávateľa: Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina Voľná pozícia: Pedagogický asistent Úväzok: 100% Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2018 Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Úplné stredné odborné vzdelanie • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016 a) ovládanie štátneho jazyka, • b) zdravotná spôsobilosť, c) bezúhonnosť, d) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie. Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, • motivačný list, • overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace) • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch. Ďalšie požiadavky: • spôsobilosť na právne úkony • vek nad 18 rokov • znalosť práce s PC – Microsoft Office, internet pokročilý, • schopnosť samostatnej práce • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť Platové podmienky: • V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozri tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2018). Termín posielania žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 29.6.2018. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Žiadosti do výberového konania je možné doručiť: • osobne na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina (do 12:00 hod. 29.6.2018), • poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina 4. Termín výberového konania je do 6.7.2018. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. V Tuhrine dňa 18.6.2018 Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školyÚdaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 35,52 obyv./km2
Región: Prešovský Starosta: František Lorinc
Okres: Prešov Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 490 m n. m. PSČ: 082 07
Rozloha: 1326 ha Tel. predvoľba: +421 - 51
Obyvateľstvo: 482 Kód: 525332

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Utorok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Streda: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 11.30 12:30 - 16.00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tuhrina
Počasie Tuhrina - Svieti.com

Anketa