Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovacia kniha Osvedčovacia kniha listiny

 

Osvedčovanie listín a podpisou obcou

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách

 

Osvedčovanie podpisu sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti obecného úradu

 

* Poznámka

 * V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť so zamestnankyňou obecného úradu. Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:

 • občianskym preukazom, alebo
 • cestovným dokladom, alebo
 • povolením na pobyt pre cudzinca

 

Lehota vybavenia: na počkanie

Spôsob vybavenia: osobne

 

Osvedčovanie podpisu

 

Osvedčovanie podpisu sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti obecného úradu

Obecný úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
 • rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (nevyžaduje sa, ak ide o cudzinca, ktorý ho nemá zapísané v doklade, ktorým preukazuje svoju totožnosť),
 • adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
 • údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený,
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
 • údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania),
 • miesto, dátum a hodina osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.
 • podpis osvedčujúceho pracovníka 

Správny poplatok - osvedčenie podpisu

Tento správny úkon je spoplatňovaný podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v kolkových známkach.

Položka 3/

2,00 €

- osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do pokladnice obce. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.

 

Osvedčovanie listiny

 

Miesto osvedčovania listín:

 • len  úradnej miestnosti obecného úradu

 

Zodpovednosť úradu pri osvedčovaní listín:

 • Obecný úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.
  (Z tohto dôvodu je potrebné predložiť k porovnaniu zhody listiny osobe vykonávajúcej osvedčenie originál, prípadne osvedčený odpis alebo kópiu listiny.)
 • osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 Obec nevykonáva osvedčovanie

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou  osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom osoby, ktorá osvedčenie vykonala.

Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje údaj, že:

 • odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,
 • počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
 • miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

 

* fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov. 

Správny poplatok - osvedčenie listín

Tento správny úkon je spoplatňovaný podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v kolkových známkach.

Položka 2/

 

 

2 €

- osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

3 €

- osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v českom jazyku

 

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore