Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Daň z nehnuteľností

Miestne dane, ktoré môže zaviesť obec

 • Daň z nehnuteľností
 • Daň za psa
 • Daň za užívanie verejného priestranstva
 • Daň za ubytovanie
 • Daň za predajné automaty
 • Daň za nevýherné hracie prístroje
 • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • Daň za jadrové zariadenie

Legislatívny predpis

 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správa dane

 • Obec (na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza)

Daň z nehnuteľností (tvoria ju 3 čiastkové dane)

 • Daň z pozemkov
 • Daň zo stavieb
 • Daň z bytov

1. Daňovníkom dane z pozemkov

 • Vlastník pozemku
 • Správca pozemku (zapísaný v katastri nehnuteľností (ide o správnu pozemku vo vlastníctve štátu, správu pozemku vo vlastníctve obce alebo správcu pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku)
 • FO alebo PO (ktorej boli pridelené náhradné pozemky na obhospodarovanie vyčlenené z pôdneho fondu užívaného PO až do vykonania pozemkových úprav
 • Nájomca 
 • Nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností (dlhodobý nájom)
 • Má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom (bez ohľadu na dĺžku trvania nájmu a to, či je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností)
 • Je nájomcom náhradných pozemkov
 • Užívateľ pozemku ( ak daňovníka nemožno určiť inak
 • Spoluvlastník pozemku ( ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, pričom každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu- Ak sa dohodnú, daňovníkov zastupuje 1 z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.)

Predmetom dane z pozemkov

 • Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
 • Záhrady
 • Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • Stavebné pozemky

Predmetom dane z pozemkov nie sú

 • Pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb alebo dani z bytov
 • Pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené komunikácie, s výnimkou verejných účelových komunikácií,
 • Celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy
 • Pozemky pod stavbami priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Príklady

1. Príklad

Fyzická osoba vlastní ornú pôdu s výmerou 5150 m2 , ktorú prenajala na základe nájomnej zmluvy samostatne hospodáriacemu roľníkovi na 20 rokov. Samostatne hospodáriaci roľník sa stáva – daňovníkom dane z pozemkov iba v tom prípade, ak je zapísaný v katastri nehnuteľností ako nájomca. V opačnom prípade je daňovníkom vlastník pozemku

2. Príklad

Fyzická osoba vlastní lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy s výmerou 3423 m2 – Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, sa zdaňujú daňou z pozemkov bez ohľadu na to, či sa v nich vykonáva ťažba dreva alebo nie. Z hľadiska zdanenia je rozhodujúce, či sú lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, v programe starostlivosti o lesy zatriedené ako hospodárske lesy. Správa dane všeobecne záväzným nariadením určil, že namiesto hodnoty pozemku stanovenej podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa pri výpočte daňovej povinnosti z pozekov, na ktorých sú hospodárske lesy, použije hodnota lesného pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení obce Ak b však daňovník preukázal hodnotu lesného pozemku – znaleckým posudkom, hodnota lesného pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení sa nemôže pri výpočte daňovej povinnosti použiť a použije sa hodnota uvedená v znaleckom posudku

3. Príklad

Pri zdanení stavebného pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie. Za stavebný pozemok sa považuje iba pozemok uvedený v – právoplatnom stavebnom povolení, a to až do právoplatnosti  - kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov. Sadzbou dane pre stavebný pozemok sa zdaňuje taká výmera pozemku, akú majú spolu všetky parcely uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, a nie iba výmera pod rozostavanou stavbou.

2. Daň zo stavieb

 • Daňou zo stavieb sa zdaňuje každá stavba (skolaudovaná aj neskolaudovaná), ak sa užíva, ako aj stavba, ktorá sa prestala užívať.
 • FO alebo PO môže nadobudnúť stavbu do vlastníctva, správy, nájmu alebo môže začať túto stavbu skutočne užívať.

Stavba

 • je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Pevným spojením so zemou sa rozumie:

 • Spojenie pevným základom,
 • Upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu
 • Ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
 • Pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • Umiestnenie pod zemou

Upozornenie!

Inžinierska stavba (napr. spevnená vybetónovaná plocha slúžiaca na parkovanie, na skladovanie, na predaj áut a pod. ) sa podľa stavebného zákona považuje za stavbu, ale na účely zákona o miestnych daniach nespĺňa definíciu stavby, pretože nemá podlažie. Táto stavba sa bude zdaňovať daňou z pozemkov plocha a nádvorie.

Vlastnícke práva na stavbu môže daňovník nadobudnúť od predchádzajúceho vlastníka

 • Prechodom nehnuteľnosti (dedením, rozhodnutím štátneho orgánu)
 • Novovzniknutá stavba (ktorá doteraz nikomu nepatrila (napr. novostavba rodinného domu, novostavba výrobnej prevádzky a pod.)

Daňovníkom dane zo stavieb

 • Vlastník stavby
 • Správa stavby vo vlastníctve štátu, správa stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku
 • Nájomca
 • Užívateľ
 • Spoluvlastník stavby ( ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, pričom daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svoho spoluvlastnického podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, zastupuje ich jeden z nich a ostatní za daň ručia do výšky svojho pdielu na dani.

Daňou zo stavieb sa zdaňujú iba stavby spĺňajúce 3 kritéria

 • Nachádzajú sa na území SR
 • Majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží
 • Sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami

Stavby, podľa účelu ich využitia

Patria sem:

a) Stavby na bývanie a drobné stavby,  ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu:

 • Bytové domy – budova určená na bývanie pozostávajúca zo 4 a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie
 • Rodinné domy – je budova určená predovšetkým  na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia  a podkrovie. 
 • Drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu. Ide o prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva a pod., alebo o podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napr. pivnice, žumpy.

b)  Stavby na pôdohospodársku produkciu – skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Ide o stavby, v ktorých sa zabezpečuje pôdohospodárska produkcia, napr. produkty rastlinnej výroby a záhradníctva, produkty živočíšnej výroby a pod. Pričom produkty pôdohospodárstva nie sú zatiaľ premyslene spracované.

c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) Samostatne stojace garáže

e) Stavby hromadných garáží

f) Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

g) Priemyselné stavby - stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Ide o stavby, v ktorých sa zabezpečuje premyslená produkcia, napr. stavby strojárenského, ťažkého, banského, potravinárskeho priemyslu a pod.

h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť- skladovanie a administratívnu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou. Ide o stavby, v ktorých sa nevyrába produkcia a ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť, napr. stavby slúžiace na veľkoobchodné a maloobchodné činnosti, stavby hotelových a ubytovacích zariadení,, bánk a pod.

i) Ostatné stavby, ktoré nemožno zaradiť do uvedených skupín, napr. stavby internátov, domovov mládeže, domovov dôchodcov, útulky pre bezdomovcov, administratívne stavby štátnych orgánov, organizácií nezriadených na podnikanie a pod.

Upozornenie!

Garáže, ktorú sú súčasťou rodinného domu (t.j. vstávaná garáž, ktorej zastavaná plocha je prekrytá zastavanou plochou stavby na bývanie) , alebo garáže, ktorú sú pristavené pri rodinnom dome (t.j. garáž, ktorej zastavaná plocha zväčšuje zastavanú plochu pôvodnej stavby a ktorá má s pôvodnou stavbou prevádzkové spojenie) sa zdaňujú sadzbou dane zo stavby na bývanie. Prevádzkovým spojením sa rozumie súčasne spojenie optického charakteru (spoločný múr, vhod, okno) alebo technického charakteru (spoločná kanalizácia, kotolňa, vzduchotechnika, spoločný vodomer alebo plynomer)

Daňou zo stavieb sa nezdaňujú

 • Stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytom,
 • Stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Príklady

1. Príklad

 • Fyzická osoba postavila na základe stavebného povolenia rodinný dom so zastavanou plochou 170 m2 , kôlňu so zastavanou plochou 25 m2 a pivnicu so zastavanou plochou  20 m2 . V danom prípade daňovník (vlastník stavieb) považuje kôlňu aj pivnicu za drobnú stavbu (keďže spĺňajú definíciu drobných stavieb s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu) a spolu s rodinným domom ich zaradí do skupiny stavieb na bývanie.

2. Príklad

 • Zdedili ste dom a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti napr. 20.7.2020.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, teda 1.8.2020 - do daňové priznania napíšete r. 2020. Termín na odovzdanie daňového priznania je najneskôr do: 31.8.2020. V praxi to znamená, že na  podanie daňového priznania v tomto príklade máte 30 dní od 1.8.2020.

3. Príklad

 • Zdedili ste dom  v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti napr. 11.12.2020. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, teda: 1.1.2021 - do daňového priznania napíšete r. 2021. Termín na odovzdanie daňoveého priznania je najneskôr do: 31.8.2020. V praxi to znamená, že na  podanie daňového priznania v tomto príklade máte 30 dní od 1.1.2021.

4. Príklad

 • FO  vlastní trojpodlažný rodinný dom ( dve nadzemné podlažia, t.j. prízemie a prvé poschodie, a jedno podzemné podlažie – pivnica a kotolňa so zastavanou plochou 150 m2). Keďže daňovník vlastní viacpodlažnú stavbu určenú na jeden účel (bývanie), daň zo stavieb sa určí ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane, ktorá je zvýšená o súčin počtu ďalších podlaží (okrem prvého nadzemného podlažia) a príplatku za podlažie.

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Žaneta

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore