Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Komunálne odpady

 • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; 
 • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
 • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobný stavebný odpad

 • odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený množstvový zber.

Čo nepodlieha plateniu poplatku?

 • elektroodpad, použité batérie a akumulátory
 • odpad z obalov a  neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy

Legislatívny predpis

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Kto je poplatníkom

a) Vychádzajúc z § 77 ods.2 písm. a) zákona o miestnych daniach poplatníkom poplatku je fyzická  osoba z niektorého zo štyroch nasledovných dôvodov:

 • V obci má trvalý pobyt alebo
 • v obci má prechodný pobyt alebo
 • v obci je oprávnená užívať nehnuteľnosť alebo
 • v obci užíva nehnuteľnosť (byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha)

b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) Podnikateľ – ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Upozornenie!

V prípade, že tú istú nehnuteľnosť užívajú rôzne fyzické osoby z rôznych vyššie uvedených dôvodov, sú všetky tieto fyzické osoby poplatníkmi poplatku.

Kto nie je poplatníkom

Poplatníkom poplatku nie je osoba, ktorá:

 • užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom (napr. osoba ubytovaná v hoteli);
 • je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti (napr. v nemocnici) ;
 • sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou (napr. dom sociálnej starostlivosti);
 • užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť (napr. zamestnanec poplatníka);
 • v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti (napr. upratovačka  v dome poplatníka)

Kedy vzniká a zaniká poplatková povinnosť

 • Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

Oznamovacia povinnosť voči obci

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Sadzba poplatku

 • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu na kalendárny deň,
 • najmenšia možná sadzba : 0,006 x 365 dní = 2,41 Eur  na osobu na rok
 • najvyššia možná sadzba: 0,1095 x 365 dní = 39,97 Eur na osobu na rok

V obci Tuhrina je zavedená sadzba: 0,0165 x 365 dní =6,02 Eur na osobu na rok.

Príklady

1. Príklad

Rodinný dom na území obce vlastní otec. Syn s manželkou sú v tomto rodinnom dome prihlásení k trvalému pobytu, dcéra je prihlásená k prechodnému pobytu a jej priateľ túto nehnuteľnosť užíva. V uvedenom prípade je poplatníkom poplatku otec z dôvodu oprávnenia užívať nehnuteľnosť, syn a jeho manželka z dôvodu trvalého pobytu, dcéra z dôvodu prechodného pobytu a jej priateľ je poplatníkom poplatku z dôvodu (skutočného) užívania nehnuteľnosti.

2. Príklad

Fyzická osoba je v obci A prihlásená k trvalému pobytu v rodinnom dome v obci B k prechodnému pobytu v byte. V uvedenom prípade je fyzická osoba poplatníkom poplatku v obci A z dôvodu trvalého pobytu a v obci B z dôvodu prechodného pobytu.

Upozornenie!

Prechodný pobyt – je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Ak sú fyzické osoby podľa zákona o hlásení pobytu občanov prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu na území obce, sú z týchto dôvodov poplatníkmi poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach.

3. Príklad

Fyzická osoba vlastní na území obce 4-izbový byt. V obci nie je prihlásená k trvalému ani prechodnému pobytu.

 1. Fyzická osoba je poplatníkom  poplatku – z dôvodu oprávnenia užívať byt.
 2. Dve izby užíva fyzická osoba a ďalšie dve izby prenajíma študentkám. Poplatníkmi poplatku sú: Fyzická osoba – z dôvodu oprávnenia užívať byt a súčasne študentky sú poplatníkmi poplatku z dôvodu jeho užívania.
 3. Byt prenajala 4 študentkám pričom sama byt neužíva. V tomto prípade fyzická osoba nie je poplatníkom poplatku. Poplatníkmi poplatku sú študentky z dôvodu jeho užívania.

Upozornenie!

Užívanie nehnuteľnosti – možno považovať skutočné užívanie nehnuteľnosti fyzickou osobou. Preto fyzická osoba, ktorá na základe právneho úkonu (nemusí byť uzatvorený písomne) nadobudne dočasné užívacie práva, stáva sa poplatníkom poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach z dôvodu užívania nehnuteľnosti. Ak fyzická osoba užíva pozemnú stavbu ( napr. rodinný dom, chatu), na ktorú nie je vydané kolaudačné rozhodnutie, táto fyzická osoba je do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu poplatníkom poplatku z dôvodu skutočného užívania stavby

4. Príklad

Fyzická osoba  je umiestnená v zariadení sociálnych služieb a k tomuto zariadeniu je prihlásená k trvalému pobytu. I napriek tomu, že fyzická osoba je poplatníkom poplatku podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach z dôvodu trvalého pobytu v zariadení sociálnych služieb, podľa § 77 ods. 4 psím. c) nie je poplatníkom poplatku, pretože sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou.

 

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Úcta k starším

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore