Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Invázne druhy rastlín a živočíchov

Invázne druhy rastlín 

 

boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Majú vysoký reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky.

Poznámka: Aktuálne evidovaný výskyt inváznych druhov rastlín Slovenskej republiky je dostupný na interaktívnej mape Slovenska, ktorá je priebežne aktualizovaná z databázy údajov vedenej na ŠOP SR – http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky spracovala Informačné letáky v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. s informáciami o jednotlivých inváznych druhoch rastlín, vyskytujúcich sa na území Slovenska, vrátane ich popisu, zobrazenia a informácie o spôsobe odstraňovania druhu. 

Letáky:

invazne_01.pdf (3.41 MB)

invazne_02.pdf (3.69 MB)

invazne_03.pdf (3.56 MB)

invazne_04.pdf (3.85 MB)

invazne_05.pdf (3.4 MB)

invazne_06.pdf (3.58 MB)Likvidacia-biomasy-z-odstranovania-invaznych-druhov-rastlin.pdf (189.59 kB)

Podľa zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

§ 3 Povinnosti a oprávnenia osôb

2) Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom  (Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invazných nepôvodných druhov), odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. 

§ 14 Obec

(1)Obec pri výkone samosprávy upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti podľa § 3 ods. 2 zverejnením informácie o miestach ich výskytu a informačného letáku podľa odseku 2.  Obec môže upozorňovať vlastníkov,  správcov a užívateľov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti podľa § 3 ods. 2 aj  na základe vlastného zistenia. 

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

§ 69 (1) Obec 

d) rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3.

Práva a povinnosti pri ochrane drevín.

§ 47 (4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje 

h) ak sa výrub vkonáva v súvislosti s odstráňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov. 

Výkon štátneho dozoru 

Prienikové cesty - záhradníctva, obchodné reťazce, chovprodukty, ZOO, malé chovné zariadenia.

  • kontrola na mieste
  • kontrola e-shopov

Migračné trasy -železnice, cesty, voda

Obce

PO, FO (vlastník, správca,užívateľ)

Oznámenie o začatí štátneho dozoru 

Zákon neukladá inšpekcií povinnosť štátny dozor vopred oznámiť. 

 

Ukladanie opatrení § 15 a 16 zákona o ID

Ak orgán štátneho dozoru na základe vykonaného štátneho dozoru uloží opatrenia: §16 ods. 18 - Kontrolovaná osoba je povinná predložiť orgánu štátneho dozoru písomnú správu o splnení opatrení podľa odsekov 15 a 16 do desiatich (10) pracovných dní  od ich vykonania. 

 

Pokuty - iné správne delikty

Inšpekcia alebo Okresný úrad môžu uložiť pokutu do 15 000 Eur tomu:

  • kto vykonáva činnosť v súvislosti s ktorou môže dôjsť  k úniku inváznych nepôvodnych druhov a neprijme opatrenia na zemedzenie takého úniku alebo šírenia (§3 ods. 1)
  • vlastníkovi alebo správcovi pozemku, ktorí predpísaným spôsobom neodstraňuje zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy a nestará sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu (§ 3 ods. 2)
  • užívateľovi poľovného revíru (§ 3 ods. 3)
  • užívateľovi rybárskeho revíru a osobe vykonávajúcej hospodársky chov rýb (§ 3 ods. 4)

Inšpekcia alebo Okresný úrad uloží pokutu od 1000 Eur do 90 000 Eur tomu: 

  • kto nesplní nariadené opatrenia na eradikáciu (§ 16 ods. 16) alebo rýchlu eradikáciu (§ 4 ods. 1)
  • kontrolovanej osobe, ktorá nesplnila nariadené opatrenie orgánu štátneho dozoru (§ 16 ods. 15)
  • kto nedodrží podmienky uvedené v povoleniach vydaných MŽP SR na vykonávanie činnosti týkajúcej sa inváznych nepôvodných druhov (§ 2 ods. 3)

Invázne nepôvodné druhy živočíchov

Zoznam zahŕňa 29 druhov živočíchov, ktoré sú považované za druhy ohrozujúce pôvodné druhy v rámci EÚ. Z nich je 14 druhov, ktoré boli zahrnuté v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre tieto druhy od 4.8.2016 platia ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a už ich Slovenská republika nemôže zaraďovať do svojho národného zoznamu, nakoľko sú v zozname EÚ.

Invázne druhy bezstavovcov:

 

Ploskavce

Arthurdendyus triangulatus 

Insecta – hmyz

Vespa velutina nigrithorax – sršeň ázijský 

Crustaceae – kôrovce

Eriocheir sinensis – čínsky sladkovodný krab 
Orconectes limosus – rak pruhovaný
Orconectes virilis – rak severný
Pacifastacus leniusculus – rak signálny
Procambarus clarkii – rak červený
Procambarus fallax f. virginalis – rak mramorový

Invázne druhy stavovcov

Pisces – ryby

Lepomis gibbosus – slnečnica pestrá
Perccottus glenii – býčkovec amurský
Plotosus lineatus
Pseudorasbora parva – hrúzovec sieťovaný

Amphibia – obojživelníky

Lithobates (Rana) catesbeiana – skokan volský

Reptilia – plazy

Trachemys scripta – korytnačka písmenková

Aves – vtáky

Acridotheres tristis – škorec tmavočervený
Alopochen aegyptiacus – húska štíhla
Corvus splendens – vrana lesklá
Oxyura jamaicensis – potápnica bielolíca
Threskiornis aethiopicus – ibis posvätný

Mammalia – cicavce

Herpestes javanicus – mungo Geoffroyov
Muntiacus reevesi – muntžak malý
Myocastor coypus – nutria vodná/riečna
Nasua nasua – nosáľ červený
Nyctereutes procyonoides – psík medvedíkovitý
Ondatra zibethicus – ondatra pižmová
Procyon lotor – medvedík čistotný
Tamias sibiricus – burunduk pruhovaný
Callosciurus erythraeus – veverica červenkavá
Sciurus carolinensis – veverica sivá
Sciurus niger – veverica líščia

 

 

 

 

 

 

 

 

Životné prostredie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore