Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Výrub a ochrana drevín

ochrana drevínObec Tuhrina v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín. V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať  - o povolenie na výrub obec. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.

 

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 28. februára.

 

Obec Tuhrina ako orgán ochrany prírody môže povoľovať výrub drevín len v zastavanom území obce – intraviláne (rozhoduje obec).

O výrub stromov mimo zastavaného územia obce – v extraviláne –  je možné žiadať – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie (rozhoduje OÚ).

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákona NR SR č. 145/1995 Z . z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Kompetencie obce

 • Obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
 • Môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, ktorý sa nachádza v zastavanom území obce, vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2
 • Je dotknutým orgánom v konaní a vydáva záväzné stanovisko podľa  § 9 ods. 1 písm. l), ak ide povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce,
 • Rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 47 ods. 3,
 • V súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
 • Obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
 • Vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 • Plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.“
 • Obec môže vydať všeobecné záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov sa podáva

Obecný úrad Tuhrina
Tuhrina 70
082 07  Tuhrina

Tlačivo

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti

 

Lehota podania žiadosti

Najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody).

 

Náležitosti žiadosti

Náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať sú uvedené v § 17 ods.8 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.

 • Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 • Katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce na ktorom drevina rastie, kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
 • Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku , na ktorom drevina rastie (§47 ods. 3 zákona)
 • Špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 • Odôvodnenie žiadosti.

Súhlas na výrub

Obec Tuhrina môže vydať súhlas na výrub po splnení nasledovných podmienok (§ 47 ods. 3 zákona)

 • Ekologických funkcií dreviny
 • Estetických funkcií dreviny
 • Z hľadiska vplyvov na zdravie človeka

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec Tuhrina v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok)

Typickým príkladom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

 • Zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktoré má drevina malú pravdepodobnosť prežitia
 • Nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
 • Narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny

Správny poplatok

 • FO – 10 €
 • PO alebo FO oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100 €

Oslobodenie od poplatku

 • Múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy
 • Žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov
 • Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území SR po predložení oznámenia obsahujúceho ich meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny

Pri posudzovaní žiadosti o výrub obec hodnotí

 • Vhodnosť legalizácie dreviny a stanovištných podmienok – či drevina rastie na plocha, ktorá je na to funkčne určená a či je táto v súlade s územným plánom alebo s jej využívaním a zároveň je aj stanovištne vhodná, či rastie v území s druhým alebo 3 stupňom ochrany, na cintoríne alebo je súčasťou verejnej zelene, v okolí zdravotníckeho, školského, priemyselného, poľnohospodárskeho alebo iného hospodárskeho objektu
 • Typ, druh a vlastnosti dreviny – či je to strom alebo ker, či je to drevina domáca alebo cudzokrajná, alebo invázne sa správajúca, dlhoveká alebo krátkoveká, rýchlo rastúca alebo pomaly rastúca, stále zelená alebo padáva, či je dendrologickou zvláštnosťou alebo bežným druhom – pôvod vzniku dreviny – či drevina vznikla náletom, z výmladkov alebo bola účelovo vysadená
 • Funkciu dreviny a jej význam pre životné prostredie – či plní funkcie prevažne ekologické (napr. pôdoochranná, vodoochranná, klimatická, biotická, izolačná) alebo environmentálne (napr. krajinotvorná, estetická, rekreačná, liečebná), či je základnou, doplnkovou, výplňovou alebo podrastovou drevinou
 • Nepriaznivý vplyv dreviny na stavebné objekty, napríklad narušenie statiky stavby koreňovým systémom dreviny alebo nadmerné vlhnutie stavby (ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí (napr. vodovody, kanalizácia, plynovody, elektrovody)
 • Zdravotný stav dreviny, kde je určujúci zlý zdravotný stav s dopadom na zníženie stability dreviny a následného ohrozenia zdravia, života a majetku ľudí.

Upozornenie:

Za zlý zdravotný stav dreviny možno považovať:

Taký stav, kedy drevina už nemôže v plnej miere zabezpečovať tie funkcie, na ktoré bola urečená bez zjavného rizika ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo škody na majetku. Drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozsahu 60 % a viac (ťažké poškodenie). U dreviny sa vyskytuje rozsiahle presychanie koruny a rozsiahle napadnutie patogénmi (drevokazné huby, baktérie, tracheomykózy) v pokročilom štádiu chorobného procesu, ktorý už nie je možné zastaviť. Neošetriteľné zlomy kostrových konárov, stredne veľké alebo až rozmerné otvorené priebežné dutiny kmeňa, narúšajúce stabilitu dreviny. Prejavom ťažkého poškodenia dreviny sú aj hlboké, nevyhojené, pozdĺžne trhliny prebiehajúce celým kmeňom. Sú časté prípady poškodenia koreňovej sústavy stromov pri výkope ryhy pre uloženie potrubia plynovodov, vodovodov alebo podzemného elektrického vedenia. Ak pri takejto činnosti dôjde k poškodeniu 50 až 70 % koreňovej sústavy z polomeru priemetu koruny, strom je ťažko  poškodený a nemá už nádej na prežitie. Takémuto poškodeniu je preto potrebné prechádzať, najmä vhodným situovaním výkopových rýh alebo použitím progresívnych technológií s uplatnením adekvátnej techniky pri ukladaní káblov a potrubia bez škodlivého narušenia koreňovej sústav.

Odporúča sa:

Aby obec zasielala na vedomie ňou vydané rozhodnutia na úseku ochrany prírody a krajiny Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia, odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny a príslušnému organizačnému útvaru odbornej organizácie ochrany prírody, ktorých pracovníci sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane prírody v praxi, a teda by mali byť informovaní o povolených činnostiach v ich územnom obvode.

Orgány ochrany prírody (obce) pri vydávaní súhlasu na vyrub dreviny podľa § 47  ods. 3 zákona o ochrane prírody, ktoré sú súčasťou pamiatkového fondu, postupujú aj v zmysle ustanovenia § 30  ods. 4 zákona č. 49/2002 z .z . o ochrane pamiatkového fondu, podľa ktoré stanovisko (prípadne rozhodnutie)krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.

Povinné zverejňovanie informácie o začatí konania

Orgán ochrany prírody (OBEC Tuhrina)  je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, a to najneskôr do 3 pracovných dní od začatia konania;súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 3, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 76a) a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúci h na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody  na majetku,
 • ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom  a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].
 • ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo PO v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

Náhradná výsadba

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:

 • vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
 • vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
 • výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
 • realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
 • budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom  vlastníka dotknutého pozemku.

Ochrana drevín

 • Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
 • Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
 • Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Životné prostredie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore