Menu
Obec Tuhrina
obecTuhrina
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Tuhrina
obecTuhrina

Hlavný kontrolór obce

kontrolórHlavný kontrolór obce Tuhrina:   

Mgr. Michaela Olekšák

Obec je povinná pri výkone samosprávy vytvoriť účinný systém kontroly a zabezpečiť vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon; táto povinnosť jej vyplýva z § 4 ods. 3 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za základný pilier samosprávneho systému kontroly možno považovať funkciu hlavného kontrolóra. Ide o volenú funkciu, hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) citovaného právneho predpisu.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. 

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť sa zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18 d) zákona č.369/ 2004 Zb., z neho vyplýva povinnosť:

 • kontroly obce- v dodržiavaní zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278/ 93 Zb. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 • kontroly- všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácií obecného úradu a jemu podriadených organizácií
 • kontroly- vybavovania sťažností a petícií, v zmysle zákonov č. 152/92 Zb.z. a 242/98 Zb.z. o petičnom práve
 • kontroly- dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • kontroly- dodržiavania interných predpisov obce
 • kontroly- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/2004 Zb. podliehajú:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s takýmito prostriedkami.

Úlohy hlavného kontrolóra obce Tuhrina

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení obce Tuhrina.
 • Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve a v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Tuhrina
 • Stanovisko k záverečnému účtu obce Tuhrina.
 • Kontrola účtovných dokladov (interné, faktúry – došlé, vyšlé, bankové výpisy, pokladničné doklady).
 • Kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov a finančných operácií obce v zmysle schváleného rozpočtu obce.
 • Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov ZŠ s MŠ Vlkanová.


Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 (91.82 kB)
Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 (90 kB)
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 (63.65 kB)

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Bianka, Blanka, Benon, Božetech, Alina, Božetecha

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

TUHRINA

O našej obci

Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Slanských vrchov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. Jej dejiny sú spojené s rodom Kecerovcov. Sakrálnou dominantou je rímskokatolícky kostol zasvätený Menu Panny Márie. V dedine je aj evanjelický kostol. V Tuhrinej je zriadená Základná škola s niekoľkými špeciálnymi triedami. Rozvoju kultúry prospieva zriadenie Kultúrneho domu a viacero športových udalostí sa odohráva na futbalovom ihrisku. Dedina je obklopená lesmi, ktoré boli i v minulosti zdrojom obživy miestnych obyvateľov. Príroda je bohatá na lesné plody.V miestnych tokoch žije rak riečny. Sú tu skvelé možnosti pre cykloturistiku. Severne od obce sa nachádza zrúcanina hradu Bodoň.


hore